LNG Hrvatska

Zagreb, 9. veljače 2024. godine – LNG HRVATSKA d.o.o., kao operator terminala za UPP, je po završetku javne rasprave na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista uskladila sa zaprimljenim komentarima zainteresirane javnosti te sukladno Zakonu o tržištu plina (“Narodne novine” br. 18/18., 23/20.), ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (“Narodne novine” br. 15/24.) su usvojena i objavljena u Narodnim novinama te će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Dokumentacija o provedenoj javnoj raspravi dostupna je na sljedećim poveznicama: