LNG Hrvatska

Prije početka izgradnje terminala, operator terminala za UPP uslugu prihvata i otpreme UPP-a ugovorio je putem nediskriminirajućeg i transparentnog postupka dugoročnog ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a (Open Season postupak).

Open Season postupak  proveden je tijekom 2018. te je isti završio sklapanjem Ugovora o korištenju terminala za UPP i Ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP tijekom 2019. godine.

Svake sljedeće godine, ukoliko postoji slobodan kapacitet uplinjavanja UPP-a, provodi se Godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP (NN br. 87/2021, 72/2022).

Proces ugovaranja kapaciteta terminala sastoji se od sljedećih koraka:

Nakon uspješno provedenog Godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, slijedi potpisivanje Ugovora o korištenju terminala za UPP te Ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP ili pripadajućih dodataka Ugovora, a nakon čega slijedi izrada godišnjih i mjesečnih Rasporeda usluga.

Novi ili postojeći korisnici terminala za UPP mogu u svakom trenutku podnijeti Zahtjev za raspodjelu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a u skladu sa slobodnim kapacitetom i raspoloživim terminima za dostavu tereta prema godišnjem rasporedu usluga na terminalu.

Potrebno je ispuniti zahtjeve korištenja terminala sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP te podnijeti popunjen  Zahtjev za raspodjelu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a.

Prijavu je potrebno poslati na e-mail adresu: [email protected].

Operator terminala će po zaprimanju prijave istu razmotriti te odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je odgovor pozitivan, slijedi potpisivanje Ugovora o korištenju terminala za UPP te Ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP ili pripadajućih dodataka Ugovora, kao i ostali potrebni koraci sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP.

Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPPa dostupan je na poveznici obrasci i zahtjevi.