LNG Hrvatska

Plutajući terminal za UPP nalazi se u općini Omišalj na otoku Krku, u Republici Hrvatskoj.

Terminal ima geopolitičku i stratešku dimenziju u okviru jačanja europskog energetskog tržišta i povećanja sigurnosti opskrbe plinom zemalja Europske unije, a posebno zemalja srednje i jugoistočne Europe koje za sebe žele osigurati novi pouzdani dobavni pravac plina. Riječ je o projektu koji je od strateškog značaja za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

Terminal je uključen na listu EU projekata od zajedničkog interesa (PCI) te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 101,4 milijuna eura.

Tehnički kapacitet terminala je 2,9 milijarde kubičnih metara godišnje.

Terminal za UPP se sastoji od:

  • FSRU brod
  • Kopneni dio Terminala
Terminal
PRISTANPRIVEZNE UTVRDICEOSLANJAČKE UTVRDICEBRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKEVISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKEMONITORI ZA GAŠENJESTEPENICE ZA PRISTUP BRODUUPRAVLJAČKA ZGRADAODAŠILJAČKO – ČISTAČKA STANICASPREMNIK PROTUPOŽARNE VODE

PRISTAN

Armiranobetonski element izveden na stupovima na kojemu su smještene visokotlačne pretakačke ruke, stepenice za pristup brodu, monitori za gašenje i druga pomoćna oprema. Na glavi pristana ugrađeni su odbojnici za oslanjanje FSRU broda.

PRIVEZNE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a priveznim linijama privezani na Terminal.

OSLANJAČKE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih je FSRU brod preko priveznih linija privezan na Terminal. Na svakoj oslanjačkoj utvrdici nalazi se i odbojnik za oslanjanje FSRU broda.

BRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKE

Elementi priveznog sustava koji se nalaze na priveznim i oslanjačkim utvrdicama. Pomoću njih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a privezuju na Terminal.

VISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKE

Nalaze se na glavi pristana, a predstavljaju plinsku liniju između FSRU broda i kopnenog dijela Terminala. Pomoću njih se prirodni plin s FSRU broda otprema do kopnenog dijela Terminala.

MONITORI ZA GAŠENJE

Elementi sustava protupožarne zaštite Terminala, a nalaze se na glavi pristana. U slučaju požara pomoću njih je omogućena protupožarna zaštita pristana i podrška FSRU brodu.

STEPENICE ZA PRISTUP BRODU

Sklopiva konstrukcija koja povezuje pristan Terminala i palubu FSRU broda čime je omogućen pristup osoblju s kopnenog dijela Terminala na FSRU i obratno.

UPRAVLJAČKA ZGRADA

Centralni objekt na kopnenom dijelu Terminala na kojem je osiguran kontinuirani operativni nadzor i upravljanje Terminalom 24/7/365

ODAŠILJAČKO – ČISTAČKA STANICA

Tehnološki objekt u službi održavanja i čišćenja visokotlačnog priključnog plinovoda preko kojeg je Terminal za UPP povezan na plinski čvor Omišalj, odnosno na plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

SPREMNIK PROTUPOŽARNE VODE

Objekt na kopnenom dijelu Terminala koji osigurava vodu za protupožarnu zaštitu Terminala zapremnine 1.600m3

FSRU CARRIER
FSRU (Floating Storage Regasification Unit) „LNG CROATIA“BROD ZA PRIJEVOZ UPP-AMODUL ZA UPLINJAVANJEMODUL ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJEUPP SPREMNICIPRISTANPRIVEZNE UTVRDICEOSLANJAČKE UTVRDICEBRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKEODBOJNICIVISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKEMONITORI ZA GAŠENJESTEPENICE ZA PRISTUP BRODU

FSRU (Floating Storage Regasification Unit) „LNG CROATIA“

Plutajuća jedinica koja služi za prihvat UPP-a, njegovo skladištenje, uplinjavanje te otpremu u plinski transportni sustav.

BROD ZA PRIJEVOZ UPP-A

Služi za dopremanje UPP-a s terminala diljem svijeta do Terminala za UPP na otoku Krku. Nakon pristajanja i priveza uz FSRU te spajanja pretakačkih crijeva, s broda za prijevoz UPP-a se na FSRU prebacuje ranije dogovorena količina UPP-a.

MODUL ZA UPLINJAVANJE

Tehnološki element ugrađen na pramac FSRU broda u kojem se odvija proces prijelaza prirodnog plina iz tekućeg agregatnog stanja (-162°C) u plinovito agregatno stanje.

MODUL ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Tehnološki element ugrađen na krmu FSRU broda koji služi za proizvodnju električne energije i napajanje potrošača ugrađenih na FSRU brodu kao i za napajanje kopnenog dijela Terminala.

UPP SPREMNICI

Dio FSRU broda u kojima se skladišti pretovareni UPP. FSRU „LNG CROATIA“ ima četiri UPP spremnika ukupne zapremine 140,206 m³.

PRISTAN

Armiranobetonski element izveden na stupovima na kojemu su smještene visokotlačne pretakačke ruke, stepenice za pristup brodu, monitori za gašenje i druga pomoćna oprema. Na glavi pristana ugrađeni su odbojnici za oslanjanje FSRU broda.

PRIVEZNE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a priveznim linijama privezani na Terminal.

OSLANJAČKE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih je FSRU brod preko priveznih linija privezan na Terminal. Na svakoj oslanjačkoj utvrdici nalazi se i odbojnik za oslanjanje FSRU broda.

BRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKE

Elementi priveznog sustava koji se nalaze na priveznim i oslanjačkim utvrdicama. Pomoću njih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a privezuju na Terminal.

ODBOJNICI

Elementi priveznog sustava Terminala koji su ugrađeni duž oslanjačkih utvrdica i glave pristana, a služe za oslanjanje FSRU broda.

VISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKE

Nalaze se na glavi pristana, a predstavljaju plinsku liniju između FSRU broda i kopnenog dijela Terminala. Pomoću njih se prirodni plin s FSRU broda otprema do kopnenog dijela Terminala.

MONITORI ZA GAŠENJE

Elementi sustava protupožarne zaštite Terminala, a nalaze se na glavi pristana. U slučaju požara pomoću njih je omogućena protupožarna zaštita pristana i podrška FSRU brodu.

STEPENICE ZA PRISTUP BRODU

Sklopiva konstrukcija koja povezuje pristan Terminala i palubu FSRU broda čime je omogućen pristup osoblju s kopnenog dijela Terminala na FSRU i obratno.

FSRU BROD

FSRU brod (eng. Floating storage and regasification unit) sastoji se od spremnika za skladištenje UPP-a, te opreme za ukrcaj, iskrcaj i uplinjavanje UPP-a. Svi procesi na brodu prate se od strane operatera iz centralne upravljačke sobe, dok su za slučaj požara i pojavu plina u funkciji autonomni sigurnosni sustavi.

FSRU brod je opremljen s četiri skladišna spremnika za UPP ukupnog skladišnog kapaciteta 140,206 m3, tri jedinice za uplinjavanje (regasifikaciju) UPP-a s maksimalnom ukupnom stopom uplinjavanja od 451,840 m3/h i elektranom koja proizvodi električnu energiju za potrebe rada Terminala

Uplinjavanje UPP-a izvršava se izmjenjivanjem topline morske vode i UPP-a preko glikola kao međufluida. Morska voda predaje svoju toplinu glikolu te se bez ikakvog tretiranja vraća natrag u more. Zatim glikol predaje toplinu UPP-u koji se prilikom tog procesa uplinjava. Prirodni plin se zatim preko visokotlačnih pretakačkih ruku isporučuje u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

KOPNENI DIO TERMINALA

Kopneni dio Terminala sastoji se od pristana, oslanjačkih utvrdica za pristajanje FSRU broda, priveznih utvrdica za privez FSRU broda i broda za prijevoz UPP-a, brzo-otpuštajućih kuka, pristupnog mosta, visokotlačnih pretakačkih ruku s priključnim plinovodom, odašiljačko-čistačke stanice plinovoda, protupožarnog sustava, upravljačke zgrade i pratećih postrojenja.

Uz pristan je privezan FSRU brod koji je spojen na sustav visokotlačnih pretakačkih ruku preko kojih prirodni plin ulazi u priključni plinovod. Uz privez FSRU broda, pristan je projektiran i za posredni prihvat broda za prijevoz UPP-a koji se bočno privezuje na FSRU brod prilikom pretovara UPP-a.

Glava pristana je centralni dio pristana u izvedbi platforme na betonskim pilotima. Na višem dijelu glave pristana nalaze se visokotlačne pretakačke ruke s priključkom na priključni plinovod. Putem priključnog plinovoda plin se transportira do plinskog čvora Omišalj gdje je priključni plinovod spojen na plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

Oslanjačke utvrdice za pristajanje FSRU broda u izvedbi su betonskih pilota, opremljeni s odbojnicima za sigurno pristajanje FSRU broda.

Privezne utvrdice za privez broda u izvedbi su betonskih pilota, opremljenih priveznim sustavom brzo-otpuštajućih kuka kako bi se u slučaju opasnosti odvezivanje FSRU broda provelo na siguran i brz način.

Glava pristana, oslanjačke utvrdice za pristajanje i privezne utvrdice za privez FSRU broda povezani su pasarelama. Pristupni most duljine 90 m s pristupnim kolnikom i pločnikom povezuje glavu pristana s kopnenim dijelom pristana.

Priključni plinovod nazivnog promjera 1000 mm i radnog tlaka 100 bar je ukupne duljine 4,2 km. Početna točka priključnog plinovoda nalazi se na glavi pristana, a završna točka je na plinskom čvoru Omišalj. Glavna funkcija priključnog plinovoda je otprema prirodnog plina s Terminala za UPP te njegova predaja u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

Priključni vodovod nazivnog promjera 90 mm i ukupne duljine 2,5 km spojen je na javni vodovod kod vodomjernog okna u blizini državne ceste D102. Glavne funkcije priključnog vodovoda su osiguranje pitke vode za sanitarne potrebe Terminala, kao i punjenje spremnika protupožarne vode.