LNG Hrvatska

Na terminalu za UPP je dostupna osnovna usluga prihvata i otpreme UPP-a koja se sastoji od nekolicine povezanih i međusobno zavisnih usluga, kao i nestandardne usluge, a kako je predviđeno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin.

STANDARDNE USLUGE TERMINALA

  • Obrasci Ugovora o korištenju terminala za ukapljeni prirodni plin i Ugovora o zajedničkom korištenju terminala za ukapljeni prirodni plin dostupni su poveznici obrasci i zahtjevi.

NESTANDARDNE USLUGE TERMINALA

  • Obrasci Ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPPa i Ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPPai/ili UPPa dostupni su na linku Obrasci i zahtjevi

TARIFE

Tarifne stavke za standardnu uslugu operatora terminal za UPP određene su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a, a obračunavaju se na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija.

  • Iznos tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za razdoblje od 2021. – 2040. godine

 

Tarifne stavke za nestandardnu uslugu operatora terminal za UPP određene su Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom, a obračunavaju se na temelju Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija.