LNG Hrvatska

Na terminalu za UPP je dostupna osnovna usluga prihvata i otpreme UPP-a koja se sastoji od nekolicine povezanih i međusobno zavisnih usluga, kao i nestandardne usluge, a kako je predviđeno Pravilima korištenja terminala za UPP (NN br. 87/21, 72/22).

Tarifne stavke za standardnu uslugu određene su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a, dok su tarifne stavke za nestandardne usluge određene Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

STANDARDNE USLUGE TERMINALA

  • Obrasci Ugovora o korištenju terminala za ukapljeni prirodni plin i Ugovora o zajedničkom korištenju terminala za ukapljeni prirodni plin dostupni su poveznici obrasci i zahtjevi.

NESTANDARDNE USLUGE TERMINALA

  • Obrasci Ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPPa i Ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPPai/ili UPPa dostupni su na linku Obrasci i zahtjevi

TARIFE