LNG Hrvatska
Organizacijska struktura
Upravljačka struktura

Upravljačka struktura društva LNG Hrvatska d.o.o. sastoji se od Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. i PLINACRO d.o.o. čine Skupštinu društva kao predstavnici osnivača društva LNG Hrvatska d.o.o.

Skupština društva:
Vice Oršulić, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Ivica Arar, PLINACRO d.o.o.

Nadzorni odbor društva sastoji se od 3 člana koja imenuje Skupština društva. Po jednog člana Nadzornog odbora predlažu Vlada Republike Hrvatske te članovi PLINACRO d.o.o. i HEP d.d.

Nadzorni odbor društva:
dr. sc. Ivan Andročec, predsjednik
Nikola Rukavina, član
Jadranka Leško, članica

Upravu društva čini jedan direktor koji ima ovlasti za zastupanje društva samostalno i pojedinačno.

Uprava društva:
Ivan Fugaš