LNG Hrvatska

U skladu s Tehničkim karakteristikama terminala, postupak provjere broda za prijevoz UPP-a, kojim se brodu za prijevoz UPP-a odobrava pristajanje na terminal za UPP na otoku Krku, podijeljen je u dva postupka:

 • Postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a,
 • Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a.

POSTUPAK ODOBRENJA BRODA ZA PRIJEVOZ UPP-A

Postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a odnosi se na provjeru tehničke kompatibilnosti broda za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP, a sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a započinje nakon što korisnik terminala dostavi ispunjeni obrazac Zahtjeva za odobrenje operatoru terminala kojim se nominira brod za prijevoz UPP-a koji namjerava pristati na terminal za UPP.
 2. Nakon što je Zahtjev za odobrenje odobren, operator terminala dostavlja Berth Package dokumentaciju korisniku terminala koja se sastoji od sljedećih dokumenata:
  • Tehnička dokumentacija priveza,
  • Popis potrebne dokumentacije/potvrda,
  • Uvjeti korištenja terminala,
  • Kontrolna lista kompatibilnosti broda za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP.
 3. Na temelju tehničke dokumentacije priveza, korisnik terminala provodi studiju kompatibilnosti, tzv. Optimoor analizu i dostavlja rezultate analize operatoru terminala zajedno s ispunjenom dokumentacijom.
 4. Nakon uspješne razmjene potrebne dokumentacije i provedbe studije kompatibilnosti i Optimoor analize za koju operator terminala utvrdi da je prihvatljiva izdaje se Potvrda o odobrenju.
 5. Nakon uspješnog završetka postupka odobrenja broda operator terminala će odobreni brod upisati na Popis odobrenih brodova za prijevoz UPP-a.

Operator terminala može odbiti brod za prijevoz UPP-a u postupku odobrenja ukoliko korisnik terminala ne dostavi gore navedenu dokumentaciju na vrijeme i u skladu sa zahtjevima terminala.

Nakon upisa u Registar odobrenih brodova za prijevoz UPP-a za isti je potrebno provesti postupak prijave kako bi bio odobren njegov privez na terminal za UPP.

Sva komunikacija vezana za postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a vodi se putem navedene e-mail adrese: [email protected]

Grafički prikaz postupka odobrenja broda za prijevoz UPP-a prikazan je ispod:

POSTUPAK PRIJAVE BRODA ZA PRIJEVOZ UPP-A

Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a odnosi se na razmjenu dokumentacije nakon što je brod za prijevoz UPP-a napustio luku utovara i krenuo prema terminalu za UPP, a sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a započinje nakon što korisnik terminala operatoru terminala dostavi ispunjeni obrazac Zahtjeva za prijavu, zajedno s Dokumentacijom iz luke utovara.
 2. Nakon primitka dokumentacije operator terminala će istu pregledati i dostaviti povratne informacije o zaprimljenoj dokumentaciji zajedno s odgovarajućim obrascima koje treba popuniti od strane korisnika terminala.
 3. Obavijest o procijenjenom vremenu dolaska treba biti dostavljena, ažurirana ili potvrđena (ovisno o slučaju) od strane korisnika terminala u sljedećim intervalima:

Po isplovljavanju iz luke utovara:

  • Devedeset šest (96) sati prije procijenjenog vremena dolaska,
  • Sedamdeset dva (72) sata prije procijenjenog vremena dolaska,
  • Četrdeset osam (48) sati prije procijenjenog vremena dolaska,
  • Dvadeset četiri (24) sata prije procijenjenog vremena dolaska,
  • Od trenutka kada je procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a do peljarske stanice unutar 24 sata, obrazac o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a treba biti dostavljen svakih 6 sati.

Dodatno, sedamdeset dva (72) sata prije procijenjenog vremena dolaska, obavijest o procijenjenom vremenu dolaska, zajedno s dokumentacijom propisanom Pravilnikom o redu u Industrijskoj luci Terminal za UPP, Omišalj-Njivice (Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti, Deklaracija o opasnim ili onečišćujućim tvarima, Sigurnosno pismo, itd.) mora se dostaviti putem sustava CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav) od strane kontakt osobe i ovu aktivnost treba uskladiti s agentom broda za prijevoz UPP-a.

 1. Najkasnije sedamdeset dva (72) sata prije procijenjenog vremena dolaska na peljarsku stanicu obalnog ili lučkog peljarenja, korisnik terminala treba dostaviti Obrazac naručivanja pretovara UPP-a operatoru terminala.
 2. Nakon što brod za prijevoz UPP-a stigne na peljarsku stanicu obalnog ili lučkog peljarenja te se obave sve formalne procedure i provjere, korisnik terminala treba dostaviti Potvrdu o spremnosti operatoru terminala.
 3. Operator terminala će provjeriti dostavljenu Potvrdu o spremnosti, a nakon provjere, Potvrda o spremnosti će biti prihvaćena i potpisana od strane operatora terminala i dostavljena korisniku terminala.

Operator terminala može odbiti privez broda za prijevoz UPP-a na terminal u svakom trenutku prije nego je isti privezan na terminal, ukoliko korisnik terminala ne dostavi gore navedenu dokumentaciju na vrijeme i u skladu sa zahtjevima terminala.

Nakon što je određeni brod za prijevoz UPP-a prijavljen kroz postupak prijave te nakon što operator terminala prihvati Potvrdu o spremnosti, brodu za prijevoz UPP-a je dozvoljen ulazak u Luku i privez na terminal.

Sva komunikacija vezana za postupak prijave broda za prijevoz UPP-a vodi se putem navedene e-mail adrese: [email protected]

Grafički prikaz postupka prijave broda za prijevoz UPP-a prikazan je ispod: