LNG Hrvatska

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: LNG HRVATSKA d.o.o., Slavonska avenija 1B, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: [email protected]
  • telefonom na broj: +385 1 4094 600
  • telefaksom na broj: +385 1 4094 601

Službenik za informiranje: Tomislav Šarić

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.