LNG Hrvatska

Ažurirane obavijesti na dan 20. lipnja 2023. godine:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI od 20. lipnja do 4. srpnja 2023. godine

Zagreb, 20. lipnja 2023. godine – LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Pravila o izmjenama i dopuna pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte i svu zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe najkasnije do 4. srpnja 2023. godine. Javna rasprava otvorena je od 20. lipnja do 4. srpnja 2023. godine.

U 2022. godini svijet je pogodila globalna gospodarska i energetska kriza. Kao odgovor na novonastalu situaciju i pojačan interes tržišta za zakupom kapaciteta terminala za UPP, društvo LNG HRVATSKA d.o.o. je donijelo odluku o povećanju maksimalnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a s dotadašnjih 300.000 m3/sat na 338.000 m3/sat u travnju 2022. godine. Visoka utilizacija kapaciteta terminala za UPP imala je snažan utjecaj na fleksibilnost pružanja usluga terminala čime je nastala potreba za prilagodbom teksta važećih Pravila novonastalim okolnostima. Također, promjene na energetskom tržištu rezultirale su pojačanim interesom energetskih subjekata za zakupom kapaciteta terminala za UPP. Kao posljedica toga, kapaciteti terminala do plinske godine 2029/2030 u potpunosti su zakupljeni, dok su i u sljedećim plinskim godinama kapaciteti u velikoj mjeri zakupljeni. Kako bi društvo LNG HRVATSKA d.o.o. osiguralo da spomenuti zakupi reflektiraju objektivan interes korisnika i kako bi se smanjila financijska i svaka druga izloženost u slučaju raskida ugovora o zakupu predmetnih kapaciteta, bilo je nužno korigirati odredbe o sredstvima osiguranja plaćanja i naknadama za slučaj raskida ugovora o korištenju terminala krivnjom korisnika. Predložene su izmjene koje propisuju obvezu dostave sredstva osiguranja plaćanja koje donekle umanjuje financijsku izloženost Operatora terminala u slučaju dugoročnih višegodišnjih ugovora o korištenju terminala za UPP. Predložena je izmjena metodologije izračuna iznosa na koji sredstvo osiguranja plaćanja glasi na način da na njegov iznos utječe ukupno trajanje ugovora i ugovoreni kapaciteti korisnika.

Od značajnijih promjena željeli bi istaknuti one koje se tiču ograničenja pružanja usluga u slučaju nepovoljnih vremenskih i/ili meteorološko-maritimnih uvjeta ili u slučaju događaja više sile na lokaciji terminala za UPP koja onemogućuje pristanak ili uredni pretovar UPP-a s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP. Svrha implementiranih izmjena je prilagoditi trenutnu praksu Operatora terminala i korisnika terminala za UPP s pravnim okvirom sadržanim u Pravilima.

Određeni dio izmjena potaknut je uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, te su brisani suvišni djelovi teksta u odredbama o jamstvu za raspodjelu kapaciteta i odredbama koje uređuju sredstva osiguranja plaćanja.

Također, zbog spomenute dodatne utilizacije kapaciteta uplinjavanja terminala za UPP, a radi osiguravanja iskoristivosti navedenih dodatnih kapaciteta, bilo je neophodno implementirati izmjene u odredbe koje se tiču informiranja o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, kojima je Operatoru terminala omogućeno da 96 sati prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu obavijesti korisnika terminala za UPP o vremenu u kojem brod za prijevoz UPP-a treba doći na peljarsku stanicu. Jedino je tako moguće u potpunosti iskoristiti zakupljene kapacitete terminala uz minimiziranje rizika pada razine UPP-a ispod razine potrebne za uplinjavanje količina sukladno mjesečnom rasporedu usluga, a koja mora biti konstatntno prisutna u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a. 

Uz navedeno, ukazala se potreba nomotehnički doraditi dosadašnji izričaj pojedinih odredbi kako bi odredbe bile razumljive, nedvosmislene i jasne korisnicima terminala za UPP kao i svim ostalim adresatima, a sve u svrhu poboljšanja i učinkovitije primjene.

POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na email adresu: [email protected] najkasnije do 4. srpnja 2023. godine, na način da:

 • U naslovu e-mail poruke navedete “Savjetovanje-2023”,
 • Obrazac imenujete “Savjetovanje-2023-IME” pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

 

Ažurirane obavijesti na dan 22. lipnja 2022. godine:

Zagreb, 22. lipnja 2022. godine – LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP, je po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20) ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 72/22) su usvojena i objavljena u Narodnim novinama 21. lipnja 2022. godine te ista stupaju na snagu 22. lipnja 2022. godine.

Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:

Rezultati savjetovanja s izmjenama nakon analize rezultata
Konzultacijski dokument po provedenom savjetovanju
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin – neslužbeni pročišćeni tekst (NN 87/21, 72/22)

Ažurirane obavijesti na dan 10. srpnja 2021. godine:

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi od 25. lipnja do 9. srpnja 2021. godine

Zagreb, 24. lipnja 2021. godine – LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte i svu zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe najkasnije do 9. srpnja 2021. godine. Javna rasprava otvorena je od 25. lipnja do 9. srpnja 2021. godine.

Terminal za UPP je 1. siječnja 2021. godine, započeo s operativnim radom. Protekom prvog kvartala komercijalnog rada terminala za UPP uočeno je kako je potrebno važeći tekst Pravila prilagoditi novonastalim okolnostima.

Od značajnijih promjena željeli bi istaknuti izmjene u postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, s ciljem pojednostavljivanja samog postupka ugovaranja s jedne strane, te zaštite interesa operatora terminala za UPP s druge strane.

Uz navedeno, ukazala se potreba nomotehnički doraditi dosadašnji izričaj pojedinih odredbi kako bi odredbe bile razumljive, nedvosmislene i jasne korisnicima terminala za UPP kao i svim ostalim adresatima, a sve u svrhu poboljšanja i učinkovitije primjene.

Dodana je glava Pravila pod nazivom „Ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a odnosno u kamion za prijevoz UPP-a“, kojom se propisuje način korištenja tih nestandardnih usluga terminala za UPP, te podrobnije uređuju međusobna prava i obveze korisnika tih usluga i operatora terminala za UPP.

Nadalje, politika raspodjele prirodnog plina, kojom se utvrđuju načela računanja prirodnog plina dostupnog na terminalu za UPP, izdvojena je u zaseban dokument koji će LNG Hrvatska d.o.o. objavljivati na svojim internetskim stranicama, dok su osnovna pravila i načela politike raspodjele prirodnog plina sada propisana u tekstu samih Pravila.

Pored navedenog, istaknuli bi da su nakon usvajanja Pravila iz 2018. godine uslijedile još dvije izmjene i dopune Pravila u 2020. godini, te da se ovim izmjenama mijenja više od polovine odredbi Pravila. Obzirom na navedeno, nije dovoljno donijeti izmjene i dopune postojećih Pravila, već je neophodno donijeti nova Pravila.

Predložene izmjene i dopune napravljene su u skladu sa transparentnim, ne diskriminirajućim i tržišno orijentiranim EU praksama i pravilima kako bi se svim zainteresiranim korisnicima omogućio pristup po jednakim pravilima.

POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na email adresu: [email protected] najkasnije do 9. srpnja 2021. godine, na način da:

 • U naslovu e-mail poruke navedete “Savjetovanje-2021-1”,
 • Obrazac imenujete “Savjetovanje-2021-1 IME” pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Ažurirane obavijesti na dan 13. studenog 2020. godine

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU od 13. studenog do 27. studenog 2020. godine

LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o Prijedlogu Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte i svu zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe najkasnije do 27. studenog 2020. godine. Javno savjetovanje otvoreno je od 13. studenog do 27. studenog 2020. godine.

Sukladno upitima od strane zainteresiranih opskrbljivača i trgovaca plinom za usluge prihvata i otpreme UPP-a odnosno mogućnost godišnjeg ugovaranja kapaciteta terminala u slučaju slobodnog kapaciteta, te sukladno upitima i komentarima korisnika terminala za UPP nakon sklapanja ugovora o korištenju terminala za UPP, s kojima je operator terminala za UPP koordinirao daljnje potrebne izmjene ovih Pravila, napravljene su pojedine izmjene i dopune članaka vezanih uz trgovanje kapacitetom uplinjavanja UPP-a i UPP-om, te izradu godišnjih i mjesečnih rasporeda usluga.

Predložene izmjene i dopune napravljene su u skladu sa transparentnim, ne diskriminirajućim i tržišno orijentiranim EU praksama i pravilima kako bi se svim zainteresiranim korisnicima omogućio pristup po jednakim pravilima.

Slijedom svega prethodno navedenog, u nastavku je dano kratko obrazloženje i opis glavnih izmjena po člancima i prilozima Prijedloga izmjena i dopuna pravila korištenja terminala za UPP.

POSTUPAK JAVNOG SAVJETOVANJA

Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na email adresu: [email protected] najkasnije do 27. studenog 2020. godine, na način da:

 • U naslovu e-mail poruke navedite “Savjetovanje-2020-2”,
 • Obrazac imenujete “Savjetovanje-2020-2 IME” pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti.

Ažurirane obavijesti na dan 10. prosinca 2020. godine

Zagreb, 10. prosinca 2020. godine – LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP, je po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (NN, broj 18/18 i 23/20) ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN, broj 136/20) su usvojena i objavljena u Narodnim novinama 9. prosinca 2020. godine te ista stupaju na snagu 10. prosinca 2020. godine.

Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:

Neslužbeni pročišćeni tekst Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN, broj 60/18, 39/20 i 136/20) možete pronaći OVDJE.

Ažurirane obavijesti na dan 2. travnja 2020. godine

USVOJENA SU PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Zagreb, 2. travnja 2020. godine – LNG Hrvatska d.o.o., operator terminala za UPP, je po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (NN, broj 18/18) ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN, broj 39/20) su usvojena i objavljena u Narodnim novinama 1. travnja 2020. godine te ista stupaju na snagu 2. travnja 2020. godine.

Neslužbeni pročišćeni tekst Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN, broj 60/18 i 39/20) možete pronaći OVDJE.

Ažurirane obavijesti na dan 6. ožujka 2020. godine

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN 

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU od 6. ožujka do 23. ožujka 2020. godine 

LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o Prijedlogu Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte i svu zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe najkasnije do 23. ožujka 2020. godine. Javno savjetovanje otvoreno je od 6. ožujka do 23. ožujka 2020. godine.

Sukladno upitima od strane zainteresiranih opskrbljivača i trgovaca plinom za usluge prihvata i otpreme UPP-a odnosno mogućnost godišnjeg ugovaranja kapaciteta terminala u slučaju slobodnog kapaciteta, napravljene su pojedine izmjene i dopune članaka vezanih uz godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a s ciljem razjašnjenja neophodnih proceduralnih koraka prilikom godišnjeg ugovaranja slobodnog kapaciteta, pojednostavljenja samog postupka raspodjele kapaciteta i produljenja rokova za podnošenje zahtjeva. 

Predložene izmjene i dopune napravljene su u skladu sa transparentnim, ne diskriminirajućim i tržišno orijentiranim EU praksama i pravilima kako bi se svim zainteresiranim korisnicima omogućio pristup po jednakim pravilima. Predložene izmjene i dopune u odnosu na postojeća Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu.

POSTUPAK JAVNOG SAVJETOVANJA

Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na email adresu: [email protected] najkasnije do 23. ožujka 2020. godine, na način da:

 • u naslovu e-mail poruke navedite “Savjetovanje-2020-1”,
 • Obrazac imenujete “Savjetovanje-2020-1 IME” pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti.

Ažurirane obavijesti na dan 21. prosinca 2018. godine

ZATVOREN DRUGI KRUG POSTUPKA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A (OPEN SEASON)

Zagreb, 21. prosinca 2018. godine – Do isteka roka za podnošenje ponuda u drugom krugu postupka ugovaranja obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak), 20. prosinca 2018. godine, LNG Hrvatska zaprimila je ponude za obvezujući zakup kapaciteta terminala u iznosu od 0,52 milijarde kubika plina. Pored ponuda za obvezujući zakup kapaciteta, pristigle su i uvjetne ponude za neobvezujući zakup kapaciteta u iznosu od 0,3 milijarde kubika plina.

Sukladno Pravilima provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, slijedi analiza ekonomskog testa temeljem zaprimljenih ponuda. Ekonomski test predstavlja alat kojim se omogućuje procjena profitabilnosti projekta pri različitim scenarijima. Ovisno o rezultatima ekonomskog testa, donijet će se odluka o mogućem modalitetu realizacije LNG terminala te će se po završetku postupka o istome pravovremeno obavijestiti zainteresirani korisnici terminala, kao i sva zainteresirana javnost.

Ažurirane obavijesti na dan 26. rujna 2018. godine

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A

Ovim putem društvo LNG Hrvatska informira sve zainteresirane kompanije da se rok za zatvaranje drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a produljuje s 28. rujna 2018. godine na 20. prosinca 2018. godine. 

S obzirom da je društvo LNG Hrvatska zaprimilo zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za dodatno produljenje roka za dostavu ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvima Plinacro i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze zakupa kapaciteta terminala, a sve s ciljem pozitivnog okončanja postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a. 

Novi vremenski plan provedbe obvezujućeg zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a, tzv. Open Season postupak, s novim rokovima trajanja pojedinih aktivnosti bit će dostavljen svim registriranim gospodarskim subjektima koje sudjeluju u postupku.

Ažurirane obavijesti na dan 2. kolovoza 2018. godine

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA TERMINALA

Ovim putem društvo LNG Hrvatska informira zainteresirane kompanije da se rok za zatvaranje drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta produljuje.

Prvotno planirani rok zatvaranja drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta je 03. kolovoza 2018. godine. S obzirom da je društvo LNG Hrvatska zaprimilo zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za produljenje roka za dostavu ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvima Plinacro i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze zakupa kapaciteta terminala.

Uzimajući u obzir činjenicu da potencijalni zakupci kapaciteta još pregovaraju s dobavljačima LNG-a mogućnosti ugovaranja dobave istog, a što je ključno za finalizaciju ponuda koje se očekuju po zatvaranju drugog kruga obvezujućeg zakupa kapaciteta, rok za podnošenje obvezujućih ponuda produljuje se na dan 28. rujna 2018. godine. 

Novi vremenski plan provedbe obvezujućeg zakupa kapaciteta tzv. Open Season postupak s novim rokovima trajanja pojedinih aktivnosti biti će dostavljen svim registriranim kompanijama.

Ažurirane obavijesti na dan 2. srpnja 2018. godine

PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»NN« br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 003-07/18-03/07, urbroj: 371-01-18-6 od 21. lipnja 2018. godine Operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o., 2. srpnja 2018. godine donosi Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Dokument možete preuzeti OVDJE

Neslužbenu verziju na engleskom jeziku možete pronaći OVDJE.

Ažurirane obavijesti na dan 22. lipnja 2018. godine

OTVOREN JE DRUGI KRUG OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA

Sukladno ranijoj najavi, a nastavno na tržišne okolnosti i zahtjeve od strane potencijalnih korisnika terminala, drugi krug obvezujuće faze Open Season postupka pomaknut je s 24. travnja na 22. lipnja 2018. godine. Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane kompanije da je drugi krug službeno otvoren te da je sukladno Pravilima provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a rok za predaju ponuda 3. kolovoza 2018. godine.

Nova Pravila provedbe obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a s pripadajućim prilozima dostaviti će se svim registriranim korisnicima te ovim putem također obavještavamo sve zainteresirane kompanije da se registriraju kako bi imali pristup dokumentaciji i sudjelovali u Open Season postupku.

Više informacija u vezi s provedbom obvezujuće faze Open Season postupka i načinu registracije možete saznati slanjem upita na e-mail adresu [email protected]

Ovim putem podsjećamo sve zainteresirane korisnike da LNG Hrvatska i Plinacro zajednički žele realizirati LNG Projekt koji uključuje izgradnju terminala za UPP na otoku Krku i plinovoda za otpremu plina s terminala za UPP. LNG Hrvatska je uskladila Pravila Open Season postupka i vremenski plan provođenja postupka s Open Season postupkom Plinacra, a koji se provodi za zakup kapaciteta transportnog sustava.

Više informacija o Open Season postupku koji provodi Plinacro možete saznati na sljedećoj POVEZNICI.

Ažurirane obavijesti na dan 22. lipnja 2018. godine

USVOJENA SU NOVA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista je uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (NN, broj 18/18) uputila Prijedlog pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin na suglasnost Hrvatskoj Energetskoj Regulatornoj Agenciji. Na sjednici Upravnog Vijeća Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije koja je održana 21. lipnja 2018. godine dana je suglasnost na nova Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Ažurirane obavijesti na dan 28. svibnja 2018. godine

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU ZA PRIJEDLOG PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU od 28. svibnja do 12. lipnja 2018. godine

LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o Prijedlogu pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe. Javno savjetovanje otvoreno je od 28. svibnja do 12. lipnja 2018. godine.

Nastavno na tržišne okolnosti po pitanju interesa zakupa kapaciteta terminala za UPP od strane potencijalnih korisnika terminala za UPP na tržištu u Republici Hrvatskoj i regiji, isti je značajno manji od prvotno planiranog i očekivanog, a kao glavni razlozi navode se između ostalog i nejasno propisani postupci prilikom zakupa kapaciteta, raspodjele količina, održavanje minimalne operativne razine UPP-a, dozvoljeni gubici plina, prava i obveze operatora terminala u odnosu na korisnike terminala i slično. U skladu s navedenim neophodno je bilo revidirati važeća Pravila korištenja terminala za UPP s ciljem jasnog i transparentnog propisivanja svih manjkavosti sukladno tržišnim praksama.

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin donose se temeljem članka 93. Zakona o tržištu plina (»NN« br. 18/18) 

POSTUPAK JAVNOG SAVJETOVANJA

Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: [email protected] najkasnije do 12. lipnja 2018. godine, na način da:

 • u naslovu e-mail poruke navedite “Savjetovanje-2018-2”,
 • Obrazac imenujte “Savjetovanje-2018-2 IME” pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Pored navedenih dokumenta koji su predmet javnog savjetovanja sukladno Zakonu o tržištu plina (»NN« br. 18/18), operator terminala za UPP objavljuje i prijedlog ugovora o korištenju terminala za UPP i prijedlog ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP koji se sklapaju sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP te moli zainteresiranu javnost da svoje primjedbe na prijedloge ugovora dostave u zasebnom dokumentu na e-adresu: [email protected], najkasnije do 12. lipnja 2018. godine.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Ažurirane obavijesti na dan 20. travnja 2018. godine

PRODUŽEN JE ROK ZA ZATVARANJE DRUGOG KRUGA OBVEZUJUĆEG ZAKUPA KAPACITETA TERMINALA

S obzirom da je tijekom provođenja neobvezujuće faze Open Season postupka iskazan povećani interes za zakupom kapaciteta ponovnog uplinjavanja te da su u prvom krugu obvezujuće faze Open Season postupka zaprimljeni zahtjevi za produljenje perioda za pripremanje ponuda, društvo LNG Hrvatska je u koordinaciji s društvom Plinacro d.o.o. i FGSZ uskladilo novi terminski plan za provođenje daljnjeg dijela obvezujuće faze Open Season postupka.

Uzimajući u obzir činjenicu da potencijalni zakupci kapaciteta još razmatraju i proučavaju nove zakone, propise i druge akte kojima se uređuje tržište plina (Pravila korištenja terminala, Maritimne studije, Studije utjecaja na okoliš, nacrt prijedloga Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin), a koji su povezani i ključni za donošenje konačnih strateških poslovnih odluka, društvo LNG Hrvatska d.o.o. je odlučilo pomaknuti otvaranje drugog kruga podnošenja obvezujućih ponuda u Open Season postupku na dan 22. lipnja 2018. godine.

Pomicanjem otvaranja drugog kruga postupka omogućit će se korisnicima dodatni vremenski period za pripremu ponuda, a u cilju što većeg zakupa kapaciteta ponovnog uplinjavanja koji bi rezultirao znatnijom konkurentnosti projekta, većom sigurnosti opskrbe u regiji i manjim ukupnim troškovima svih korisnika infrastrukture Projekta LNG.

Ovim putem društvo LNG Hrvatska d.o.o. želi informirati korisnike da je tijekom prvog kruga zaprimljen upit potencijalnih ponuditelja, koji se nisu registrirali u prethodnoj fazi, za sudjelovanjem u obvezujućoj fazi Open Season postupka. Kako bi proširili broj potencijalnih korisnika, a samim time i omogućili konkurentnost projekta, bit će omogućena registracija novih sudionika, a sukladno novim rokovima propisanim u Pravilima provedbe obvezujuće faze Open Season postupka.

Provest će se drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda u Open Season postupku sukladno planiranim aktivnostima u Pravilima provedbe obvezujuće faze Open Season postupka, pri čemu će novi vremenski plan provedbe Open Season postupka s novim rokovima trajanja pojedinih aktivnosti biti dostavljen registriranim korisnicima.

Ažurirane obavijesti na dan 12. travnja 2018. godine

PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Službena verzija Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin je objavljena 12. travnja 2018. godine u NN br. 34/2018. Dokument možete preuzeti OVDJE.  Neslužbenu verziju na engleskom jeziku možete pronaći OVDJE.

Ugovori te popratni obrasci i zahtjevi: 

Rezultate Javne rasprave održane od 26. veljače do 12. ožujka 2018. godine možete pronaći OVDJE.

Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina možete pronaći OVDJE.

Neslužbeni prijevod Metodologije na engleski jezik možete pronaći OVDJE.  

ODLUKU O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA možete pronaći na OVDJE.

Ažurirane obavijesti na dan 26. veljače 2018. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – DRUGI KRUG

LNG Hrvatska d.o.o. ovim putem obavještava zainteresiranu i stručnu javnost o početku drugog kruga javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin te da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 26. 2. do 12. 3. 2018. godine.

Uslijed velikog broja izmjena u navedenoj dokumentaciji te brojnih prijedloga i komentara zaprimljenih tijekom održanih radionica i pismenim putem, operator je odlučio održati drugi krug javne rasprave. 

Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa. U skladu odredbi Zakona o tržištu plina, operator terminala za ukapljeni prirodni plin dužan je osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin donosi operator terminala za ukapljeni prirodni plin uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Podaci o tehničkim karakteristikama terminala u priloženoj dokumentaciji informativnog su karaktera i kao takvi su podložni promjenama te će se ažurirati nakon odabira plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i ponovno uplinjavanje UPP-a.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, prijedlogom Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin posebno se uređuje:

 • opis terminala za UPP,
 • razvoj, građenje i održavanje terminala za UPP,
 • upravljanje i nadzor nad terminalom za UPP,
 • ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja terminala za UPP
 • rezervacija i korištenje kapaciteta terminala za UPP,
 • prava i obveze operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP,
 • mjerna pravila i pravila raspodjele,
 • objava podataka i razmjena informacija,
 • naknada štete.

Postupak savjetovanja:

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu [email protected] najkasnije do 12. ožujka 2018. godine. Pritom molimo:

 • u naslovu e-mail poruke navedite „Savjetovanje-2018“,
 • obrazac imenujte „Savjetovanje-2018 IME.doc“ gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.


DATOTEKE ZA PREUZIMANJE:

Nastavno na objavu dokumentacije u sklopu javnog savjetovanja, objavljujemo sljedeće obrasce koje možete pronaći OVDJE, a na koje također možete poslati svoje primjedbe.

Ažurirane obavijesti na dan 16. veljače 2018. godine

PRODULJEN JE ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ovim putem Vas obavještavamo da su zbog određenih promjena u Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin i višestrukih zahtjeva potencijalnih korisnika terminala za produženjem roka za proučavanje dokumentacije, Plinacro, FGSZ i LNG Hrvatska odlučili odgoditi početak obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Poziv za podnošenje obvezujućih ponuda odgođen je za 19. ožujka 2018. godine.

Zbog opisanih promjena rasporeda, sve uključene strane (LNG Hrvatska, FGSZ i Plinacro) produžit će razdoblje za registraciju do objave poziva za podnošenje ponuda (18. ožujka 2018.).

Već registrirani podnosioci zahtjeva dobit će PRAVILA PROVEDBE OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A putem e-maila.

Ažurirane obavijesti na dan 17. siječnja 2018. godine

POČETAK OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA 

LNG Hrvatska najavljuje početak obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Kako biste pristupili PRAVILIMA PROVEDBE OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A, molimo kontaktirajte [email protected] i dobit ćete daljnje upute.

Već registrirani podnosioci zahtjeva dobit će PRAVILA PROVEDBE OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A putem e-maila.
Više informacija u vezi s Plinacrovim Open Season postupkom možete pronaći OVDJE.   

Ažurirane obavijesti na dan 4. siječnja 2018. godine

ODGOĐEN JE POČETAK OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA KAPACITETA

Početak Obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a se odgađa za tjedan dana zbog zahtjeva nadležnih institucija. Stoga će planirano pokretanje Obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a biti između 15. i 20. siječnja.

Ažurirane obavijesti na dan 22. prosinca 2017. godine

NAJAVA POČETKA OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA KAPACITETA

LNG Hrvatska započet će Obvezujuću fazu postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a  8. siječnja 2018. godine.

Više informacija o Obvezujućoj fazi postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a bit će dostupno u PRAVILIMA PROVEDBE OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A. 

Kako biste pristupili PRAVILIMA PROVEDBE OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A, molimo kontaktirajte [email protected] i dobit ćete daljnje upute.

Već registrirani podnosioci zahtjeva dobit će PRAVILA PROVEDBE OBVEZUJUĆE FAZE POSTUPKA UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A putem e-maila.

Ažurirane obavijesti na dan 27. studenog 2017. godine

DODATNA OBAVIJEST U SKLOPU JAVNOG SAVJETOVANJA

Nastavno na objavu dokumentacije u sklopu Javnog savjetovanja, objavljujemo sljedeće obrasce na koje također možete poslati svoje primjedbe:

 • OBRAZAC DNEVNE NOMINACIJE ZA USLUGE PRIHVATA I OTPREME UPP-A
 • OBRAZAC NARUČIVANJA PRETOVARA UPP-A
 • UGOVOR O PRIJENOSU NEISKORIŠTENIH KAPACITETA PONOVNOG UPLINJAVANJA UPP-A ILI UPP-A
 • UGOVOR O ZAJEDNIČKOM KORIŠTENJU TERMINALA
 • ZAHTJEV ZA GODIŠNJIM RASPOREDOM RASPODIJELJENOG KAPACITETA
 • ZAHTJEV ZA MJESEČNIM RASPOREDOM RASPODIJELJENIH KAPACITETA
 • ZAHTJEV ZA RASPODJELU KAPACITETA PONOVNOG UPLINJAVANJA UPP-A


Tvrtka LNG Hrvatska objavila je poziv na dugoročni zakup kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Ovo je jedinstvena prilika za dobavljače UPP-a, trgovce plinom i tvrtke koje su već uključene u veleprodaju prirodnog plina u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi da korištenjem terminala za UPP na otoku Krku diversificiraju transportne pravce i izvore prirodnog plina. Da bi zakupili kapacitet prije početka izgradnje terminala za UPP, potencijalni korisnici terminala mogli su sudjelovati u Postupku ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Očekivan je postupak u dva koraka. Prvi korak je bila neobvezujuća faza u kojoj je potencijalni kupac mogao podnijeti neobavezujuću ponudu za zakup kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Na temelju pristiglih ponuda i ukupnog raspoloživog kapaciteta, LNG Hrvatska će dati prijedlog o dodjeli kapaciteta uplinjavanja. Ako su zadovoljni dodijeljenim kapacitetom uplinjavanja, potencijalni korisnici mogu pristupiti drugom koraku postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a i podnijeti obvezujuću ponudu. Nakon prihvaćanja obvezujuće ponude, kupac će moći potpisati dugoročni ugovor s tvrtkom LNG Hrvatska.

Ažurirane obavijesti na dan 27. studenog 2017. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

LNG Hrvatska d.o.o. ovim putem obavještava zainteresiranu i stručnu javnost o početku javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin te da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 27. 11. do 11. 12. 2017. godine.

Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa. U skladu odredbi Zakona o tržištu plina, operator terminala za ukapljeni prirodni plin dužan je osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin donosi operator terminala za ukapljeni prirodni plin uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Podaci o tehničkim karakteristikama terminala u priloženoj dokumentaciji informativnog su karaktera i kao takvi su podložni promjenama te će se ažurirati nakon odabira plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i ponovno uplinjavanje UPP-a.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, prijedlogom Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin posebno se uređuje:

 • opis terminala za UPP,
 • razvoj, građenje i održavanje terminala za UPP,
 • upravljanje i nadzor nad terminalom za UPP,
 • ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja terminala za UPP
 • rezervacija i korištenje kapaciteta terminala za UPP,
 • prava i obveze operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP,
 • mjerna pravila i pravila raspodjele,
 • objava podataka i razmjena informacija,
 • naknada štete.


Postupak savjetovanja:

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu [email protected] najkasnije do 11. prosinca 2017. godine. Pritom molimo:
• u naslovu e-mail poruke navedite „Savjetovanje-2017“
• obrazac imenujte „Savjetovanje-2017 IME.doc“ gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

DATOTEKE ZA PREUZIMANJE:

 • PRIJEDLOG PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN
 • DODATAK BR. 1 – OPĆI UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN
 • DODATAK BR. 2 – RAČUNOVODSTVENA POLITIKA PRIRODNOG PLINA
 • POPRATNI DOKUMENT – OPIS USLUGE
 • OBRAZAC ZA PRIMJEDBE


Nastavno na objavu dokumentacije u sklopu Javnog savjetovanja, objavljujemo sljedeće obrasce koje možete pronaći OVDJE, a na koje također možete poslati svoje primjedbe.

Odgovore na pitanja i komentare zaprimljene tijekom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću možete pronaći OVDJE

Ažurirane obavijesti na dan 16. lipnja 2017. godine

OBAVIJEST O PLANIRANOM POČETKU TRŽIŠNOG SAVJETOVANJA

U vezi sa dugoročnim zakupom kapaciteta uplinjavanja UPP-a, LNG Hrvatska planira započeti tržišno savjetovanje kao prvi korak Obvezujuće faze postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Predviđeno je da se proces provodi u tri faze:
    1. faza: tržišno savjetovanje,
    2. faza: preliminarni postupak ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a,
    3. faza: Obvezujuća faza postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Više informacija o postupku zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a bit će dostupno 23. lipnja u AŽURIRANIM UPUTAMA ZA POSTUPAK UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A.

Da biste pristupili AŽURIRANIM UPUTAMA ZA POSTUPAK UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A, molimo kontaktirajte [email protected] i dobit ćete daljnje upute.

Više informacija o projektu možete pronaći u PREZENTACIJI.


Ažurirane obavijesti na dan 31. listopada 2015. godine

ZAVRŠETAK PROCESA KONAČNOG IZRAŽAVANJA INTERESA ZA ZAKUP KAPACITETA

LNG Hrvatska objavljuje uspješan završetak procesa konačnog izražavanja interesa za zakup kapaciteta uplinjavanja UPP-a za 2015. godinu. Završni korak obvezujućeg procesa zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a planira se nastaviti pripremom i potpisivanjem Ugovora o korištenju terminala za UPP. 

Ažurirane obavijesti na dan 31. srpnja 2015. godine

OBAVIJEST ZA ZAINTERESIRANE KORISNIKE TERMINALA

LNG Hrvatska pripremila je upute za zainteresirane korisnike terminala koji su sudjelovali u neobavezujućoj fazi o tome kako sudjelovati u obvezujućoj fazi zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a. 

Upute se mogu pronaći u 07/2015 UPUTAMA ZA POSTUPAK UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A U OBVEZUJUĆOJ FAZI.

Više informacija o Obvezujućoj fazi postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a može se naći u 01/2015 UPUTAMA ZA POSTUPAK UGOVARANJA DUGOROČNIH KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-A.