LNG Hrvatska

Na terminal za UPP uz FSRU brod mogu pristati brodovi za prijevoz UPP-a čiji je kapacitet od 3.500 m3 do 265.000 m3.

Sukladno članku 49. stavku 1. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, dopušteno vrijeme stajanja za standardnu količinu tereta iznosi 40 uzastopnih sati, a u slučaju kada količina UPP-a koja se pretovara nije standardna količina tereta, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dogovaraju dulje ili kraće dopušteno vrijeme stajanja, ovisno o količini tereta.

 

Brzina pretovara s broda za prijevoz UPP-a u FSRU iznosi maksimalno 8,000 m3/h. Administracija i sigurnosni protokoli trajat će približno 4 sata. Za vrijeme prekrcaja UPP-a FSRU može uplinjavati pri maksimalnom kapacitetu uplinjavanja UPP-a koji je jednak 338,000 m3/h. Tijekom prekrcaja, minimalni kapacitet uplinjavanja iznosi 60,000 m3.

Terminal može prihvatiti brodove za prijevoz UPP-a skladišnog kapaciteta od 3,500 do 265,000 m3, što znači da se Q-Max i Q-Flex brodovi, kao i manje brodice za opskrbu UPP-om, mogu prihvatiti na terminalu za UPP.