LNG Hrvatska

Sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP (NN br. 87/21), operator terminala izrađuje godišnji raspored kapaciteta terminala, mjesečni raspored kapaciteta terminala, raspored dolazaka brodova za prijevoz UPP-a i raspored održavanja terminala za UPP.