LNG Hrvatska

Terminal za UPP sastoji se od sljedećih glavnih elemenata:

  1. FSRU brod,
  2. pristan s pomoćnim postrojenjima i objektima,
  3. visokotlačni priključni plinovod,
  4. priključni vodovod.
Terminal
PRISTANPRIVEZNE UTVRDICEOSLANJAČKE UTVRDICEBRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKEVISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKEMONITORI ZA GAŠENJESTEPENICE ZA PRISTUP BRODUUPRAVLJAČKA ZGRADAODAŠILJAČKO – ČISTAČKA STANICASPREMNIK PROTUPOŽARNE VODE

PRISTAN

Armiranobetonski element izveden na stupovima na kojemu su smještene visokotlačne pretakačke ruke, stepenice za pristup brodu, monitori za gašenje i druga pomoćna oprema. Na glavi pristana ugrađeni su odbojnici za oslanjanje FSRU broda.

PRIVEZNE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a priveznim linijama privezani na Terminal.

OSLANJAČKE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih je FSRU brod preko priveznih linija privezan na Terminal. Na svakoj oslanjačkoj utvrdici nalazi se i odbojnik za oslanjanje FSRU broda.

BRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKE

Elementi priveznog sustava koji se nalaze na priveznim i oslanjačkim utvrdicama. Pomoću njih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a privezuju na Terminal.

VISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKE

Nalaze se na glavi pristana, a predstavljaju plinsku liniju između FSRU broda i kopnenog dijela Terminala. Pomoću njih se prirodni plin s FSRU broda otprema do kopnenog dijela Terminala.

MONITORI ZA GAŠENJE

Elementi sustava protupožarne zaštite Terminala, a nalaze se na glavi pristana. U slučaju požara pomoću njih je omogućena protupožarna zaštita pristana i podrška FSRU brodu.

STEPENICE ZA PRISTUP BRODU

Sklopiva konstrukcija koja povezuje pristan Terminala i palubu FSRU broda čime je omogućen pristup osoblju s kopnenog dijela Terminala na FSRU i obratno.

UPRAVLJAČKA ZGRADA

Centralni objekt na kopnenom dijelu Terminala na kojem je osiguran kontinuirani operativni nadzor i upravljanje Terminalom 24/7/365

ODAŠILJAČKO – ČISTAČKA STANICA

Tehnološki objekt u službi održavanja i čišćenja visokotlačnog priključnog plinovoda preko kojeg je Terminal za UPP povezan na plinski čvor Omišalj, odnosno na plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

SPREMNIK PROTUPOŽARNE VODE

Objekt na kopnenom dijelu Terminala koji osigurava vodu za protupožarnu zaštitu Terminala zapremnine 1.600m3

FSRU CARRIER
FSRU (Floating Storage Regasification Unit) „LNG CROATIA“BROD ZA PRIJEVOZ UPP-AMODUL ZA UPLINJAVANJEMODUL ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJEUPP SPREMNICIPRISTANPRIVEZNE UTVRDICEOSLANJAČKE UTVRDICEBRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKEODBOJNICIVISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKEMONITORI ZA GAŠENJESTEPENICE ZA PRISTUP BRODU

FSRU (Floating Storage Regasification Unit) „LNG CROATIA“

Plutajuća jedinica koja služi za prihvat UPP-a, njegovo skladištenje, uplinjavanje te otpremu u plinski transportni sustav.

BROD ZA PRIJEVOZ UPP-A

Služi za dopremanje UPP-a s terminala diljem svijeta do Terminala za UPP na otoku Krku. Nakon pristajanja i priveza uz FSRU te spajanja pretakačkih crijeva, s broda za prijevoz UPP-a se na FSRU prebacuje ranije dogovorena količina UPP-a.

MODUL ZA UPLINJAVANJE

Tehnološki element ugrađen na pramac FSRU broda u kojem se odvija proces prijelaza prirodnog plina iz tekućeg agregatnog stanja (-162°C) u plinovito agregatno stanje.

MODUL ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Tehnološki element ugrađen na krmu FSRU broda koji služi za proizvodnju električne energije i napajanje potrošača ugrađenih na FSRU brodu kao i za napajanje kopnenog dijela Terminala.

UPP SPREMNICI

Dio FSRU broda u kojima se skladišti pretovareni UPP. FSRU „LNG CROATIA“ ima četiri UPP spremnika ukupne zapremine 140,206 m³.

PRISTAN

Armiranobetonski element izveden na stupovima na kojemu su smještene visokotlačne pretakačke ruke, stepenice za pristup brodu, monitori za gašenje i druga pomoćna oprema. Na glavi pristana ugrađeni su odbojnici za oslanjanje FSRU broda.

PRIVEZNE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a priveznim linijama privezani na Terminal.

OSLANJAČKE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih je FSRU brod preko priveznih linija privezan na Terminal. Na svakoj oslanjačkoj utvrdici nalazi se i odbojnik za oslanjanje FSRU broda.

BRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKE

Elementi priveznog sustava koji se nalaze na priveznim i oslanjačkim utvrdicama. Pomoću njih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a privezuju na Terminal.

ODBOJNICI

Elementi priveznog sustava Terminala koji su ugrađeni duž oslanjačkih utvrdica i glave pristana, a služe za oslanjanje FSRU broda.

VISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKE

Nalaze se na glavi pristana, a predstavljaju plinsku liniju između FSRU broda i kopnenog dijela Terminala. Pomoću njih se prirodni plin s FSRU broda otprema do kopnenog dijela Terminala.

MONITORI ZA GAŠENJE

Elementi sustava protupožarne zaštite Terminala, a nalaze se na glavi pristana. U slučaju požara pomoću njih je omogućena protupožarna zaštita pristana i podrška FSRU brodu.

STEPENICE ZA PRISTUP BRODU

Sklopiva konstrukcija koja povezuje pristan Terminala i palubu FSRU broda čime je omogućen pristup osoblju s kopnenog dijela Terminala na FSRU i obratno.

FSRU BROD

FSRU brod (plutajuća jedinica za prihvat i regasifikaciju UPP-a) sastoji se od opreme za utovar i istovar UPP-a, spremnika za skladištenje UPP-a, opreme za uplinjavanje UPP-a, opreme za rukovanje otparkom (engl. boil-off gas), opreme za otpremu prirodnog plina, strojarnice i postrojenja namijenjenih za proizvodnju električne energije, pogonske opreme, operatorske sobe u kojoj se nalazi instrumentacija potrebna za praćenje pojedinih parametara i sustava, protupožarnih sustava i pratećih postrojenja.

FSRU brod je opremljen s četiri skladišna spremnika za UPP ukupnog skladišnog kapaciteta 140,206 m3, tri jedinice za uplinjavanje (regasifikaciju) UPP-a s maksimalnom stopom uplinjavanja od 451.840 m3/h i elektranom koja pored proizvodnje električne energije za potrebe rada terminala ima mogućnost proizvodnje i isporuke električne energije u distribucijsku elektroenergetsku mrežu prilikom upravljanja otparkom (engl. boil-off gas management).

FSRU brod radit će maksimalnim kapacitetom do 300,000 m3/h, odnosno 2,6 milijardi m3/godišnje, a u skladu s mogućnostima plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske. 

U jedinicama za uplinjavanje (regasifikaciju) UPP-a, uplinjavanje UPP-a radi se putem izmjenjivača topline u koje se utiskuje morska voda koja predaje toplinu glikolu kao međufluidu te se ista vraća natrag u more. U daljnjem procesu glikol, kao međufluid, predaje toplinu UPP-u koji se prilikom tog procesa uplinjava odnosno pretvara u plinovito stanje. Prirodni plin se zatim preko visokotlačnih pretakačkih ruku isporučuje u priključni plinovod te dalje u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

FSRU brod je pored navedenog opremljen s raznim sustavima sigurnosti u nekoliko razina kako bi se u potpunosti uklonila mogućnost bilo kakvih incidentnih situacija.

Protupožarna zaštita FSRU broda sastoji se od sredstava za otkrivanje požara poput detektora požara i plamena te vatrodojave, dok samu zaštitu broda od požara čini nekoliko zaštitnih sustava. 

Zaštita od istjecanja prirodnog plina ostvarena je neovisnim sustavom opremljenim različitim vrstama detektora prirodnog plina. 

U slučaju ugroze svi sistemi zajedno djeluju te aktiviraju ESD (engl. Emergency Shut Down) sustav broda koji će u potpunosti isključiti sve brodske operacije te automatski pokrenuti mjere zaštite.

Iz sigurnosnih razloga FSRU brod je opremljen i sustavima brzo-otpuštajućih kuka kako bi se odvezivanje LNG tankera u slučaju opasnosti provelo na siguran i brz način.  

PRISTAN 

Pristan UPP terminala sastoji se od glave pristana, bokobrana za pristajanje FSRU broda, utvrdica za privez FSRU broda i LNG tankera, brzo-otpuštajućih kuka, pristupnog mosta, visokotlačnih pretakačkih ruku s priključnim plinovodom, čistačke stanice plinovoda, protupožarnog sustava, nadzorne zgrade pristana i pratećih postrojenja. 

Uz pristan je privezan FSRU brod koji je pored sustava priveza spojen na sustav visokotlačnih pretakačkih ruku preko kojih prirodni plin (nakon uplinjavanja) ulazi u priključni plinovod. Uz privez FSRU broda, pristan je projektiran i za posredni prihvat LNG tankera koji se bočno privezuje na FSRU brod prilikom pretovara UPP-a. 

Glava pristana je centralni dio pristana u izvedbi platforme na betonskim pilotima. Uzduž središnjeg dijela nalazi se centralni bokobran s dubinom mora duž veza od minimalno 15 metara. Na gornjoj ploči glave pristana nalaze se visokotlačne pretakačke ruke s priključkom na priključni plinovod. Putem priključnog plinovoda plin se transportira do plinskog čvora Omišalj gdje se priključni plinovod putem čistačke glave spaja na plinski transportni sustav Republike Hrvatske. Također, na glavi pristana nalazi se pristupni most, protupožarna oprema, kao i ostala pomoćna oprema. 

Bokobrani za pristajanje FSRU broda u izvedbi su betonskih pilota, opremljeni s odbojnicima za sigurno pristajanje FSRU broda. 

Utvrdice za privez broda u izvedbi su betonskih pilota, opremljenih priveznim sustavom brzo-otpuštajućih kuka kako bi se u slučaju opasnosti odvezivanje FSRU broda provelo na siguran i brz način. 

Glava pristana, bokobrani za pristajanje i utvrdice za privez FSRU broda povezani su pristupnim putevima. Pristupni most duljine 90 m, s pristupnim kolnikom i pločnikom, povezuje glavu pristana s kopnenim dijelom pristana. 

Na kopnenom dijelu pristana nalaze se odašiljačka čistačka stanica priključnog plinovoda, priključni plinovod do plinskog čvora Omišalj gdje se priključni plinovod spaja s plinskim transportnim sustavom Republike Hrvatske, vodovod, nadzorna zgrada pristana, protupožarni sustav te ostala prateća postrojenja i objekti.

PRIKLJUČNI PLINOVOD

Priključni plinovod, nazivnog promjera 1000 mm i radnog tlaka 100 bar, je ukupne duljine 4,2 km. Početna točka priključnog plinovoda nalazi se na centralnom dijelu (glavi) pristana, a završna točka je na plinskom čvoru PČ – Omišalj. U svrhu čišćenja i inspekcije plinovoda, na njegovom početku i kraju nalaze se čistačke glave. Glavna funkcija priključnog plinovoda je otprema prirodnog plina iz terminala za UPP te njegova predaja u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

PRIKLJUČNI VODOVOD

Priključni vodovod, nazivnog promjera 90 mm i ukupne duljine približno 2,5 km spaja se na javni vodovod kod vodomjernog okna u blizini državne ceste D102 te prema terminalu za UPP prolazi uz državnu cestu D129. Glavne funkcije priključnog vodovoda su osiguranje pitke vode za sanitarne potrebe tijekom rada terminala, kao i inicijalno punjenje spremnika protupožarne vode, te buduće nadopune spremnika protupožarne vode koje će se također osigurati spojem na javni vodovod.