LNG Hrvatska
Natječaj za zapošljavanje - lng

Zagreb, 10. siječnja 2022. godine – LNG Hrvatska d.o.o. sa sjedištem na adresi Radnička 80, Zagreb, dana 10. siječnja 2022. godine, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta u:

1. SEKTORU ZA TEHNIČKO OPERATIVNE POSLOVE

1.1.1.    Službi za upravljanje i održavanje terminala

1.1.2.   Operater – 2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 1. Trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola (SSS) elektro struke,
 2. Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 3. Aktivno znanje engleskog jezika,
 4. Znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad,
 5. B-kategorija.

Prednost:

Iskustvo rada na električnim instalacijama ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Opis poslova:

Obavlja i sudjeluje u poslovima održavanja kopnenog dijela terminala, nadzire tehnološke procese terminala, nadzire i osigurava pouzdan rad električne opreme terminala, sudjeluje i nadzire procese vezane za pretovar UPP-a na kamione za prijevoz UPP-a te obavlja ostale poslove po nalogu direktora sektora/voditelja službe.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Kompetencije:

 • poznavanje poslovnih procesa,
 • sposobnost rješavanja tehničkih problema,
 • sposobnost praćenja tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • vještina rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima,
 • vještina sigurnog rukovanja opasnim tvarima,
 • temeljitost i emocionalna stabilnost,
 • motoričke sposobnosti.

Mjesto rada je u Omišlju na otoku Krku.

Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je od 10. siječnja 2022. godine zaključno do 24. siječnja 2022. godine.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu: LNG Hrvatska d.o.o., Radnička 80, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – Operater u Službi za upravljanje i održavanje terminala «.

Potrebna dokumentacija:

Prijava mora sadržavati dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta te treba uključivati:

 1. životopis,
 2. motivacijsko pismo,
 3. preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 4. presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
 5. presliku važeće vozačke dozvole B kategorije,
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za  mirovinsko  osiguranje/  elektronički zapis  o  radno-pravnom statusu(e-radna knjižica) iz kojeg je vidljiv dosadašnji radni staž kandidata–ne stariji od 30 dana,
 7. potvrda o odgovarajućem stupnju znanja stranog jezika, ako kandidat/kinja istu posjeduje,
 8. dokaz o znanju rada na računalu (u nedostatku  formalne  isprave  o  znanju  rada  na računalu potrebno je dostaviti vlastoručno potpisanu  izjavu  kao  zasebni  dokument (navedene činjenice nije dovoljno samo navesti u životopisu ili motivacijskom pismu),
 9. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana

Pored gore navedene dokumentacije (označeno 1. do 9.) koju kandidati moraju dostaviti, kandidati mogu u svojoj prijavi priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u uvjetima ili kompetencijama (poput svjedodžbe o osposobljenosti za rad s opasnim teretima, svjedodžbe o izobrazbi iz područja vatrogastva i sl.)

Posebne napomene za kandidate/kandidatkinje:

Izvršitelj/ica se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Nepotpune prijave (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) neće biti razmatrane.

Kao dokaz o ispunjavanju traženog uvjeta znanja rada na računalu prihvaća se preslika svjedodžbe o završenom tečaju/ uvjerenje o završenom tečaju/ certifikat o završenom tečaju i sl.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak može se dobiti preko sustava e-Građani i u općinskom sudu.

U daljnje razmatranje uzet će se isključivo one prijave dostavljene po ovom oglasu i unutar utvrđenog roka.

Dokumentacija se ne vraća te je stoga dovoljno priložiti preslike potrebnih dokumenata.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Poslodavac zadržava pravo izvršiti provjeru načina prestanka radnog  odnosa kod bivšeg poslodavca, dodatno testirati kandidate, kao i poništiti oglas ili ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

Sve detalje vezane za daljnji tijek postupka izbora kandidati iz oglasnog postupka dobit će isključivo elektroničkom poštom te je stoga e-adresu obvezno navesti u životopisu.