LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Novosti i priopćenja > NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTU LNG TERMINALA NA OTOKU KRKU

NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTU LNG TERMINALA NA OTOKU KRKU


Zagreb, 23. srpnja 2019. godine – Nastavno na netočne informacije vezane uz radove na gradilištu LNG terminala na otoku Krku, a koje se proteklih dana plasiraju od strane načelnice Općine Omišalj, ovim putem želimo informirati svu zainteresiranu javnost o tijeku radova na gradilištu.

Po sklapanju Ugovora o građenju (projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal) po principu „ključ u ruke“ s Izvođačem radova (zajednica gospodarskih subjekata POMGRAD INŽENJERING d.o.o., STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., GP KRK d.d.), a koji je sklopljen 31. siječnja 2019. godine i donošenju konačne investicijske odluke od strane Skupštine društva LNG Hrvatska d.o.o., Izvođač radova je započeo sve aktivnosti sukladno dinamičkom planu izvođenja radova. Po sklapanju Ugovora o građenju, započete su aktivnosti po pitanju projektiranja izvedbenih projekata, projektiranja izmjena i dopuna glavnog projekta u dijelu pristana sukladno kojima će se kao temelji pristana koristiti armiranobetonski piloti umjesto kesona, kao i nabave potrebne opreme, materijala i usluga za izvođenje radova.

LNG Hrvatska d.o.o. je sukladno planiranim rokovima i obvezama prema Izvođaču radova ishodila 9. travnja 2019. godine potrebne građevinske dozvole (građevinska dozvolu za izgradnju pristana, postrojenja i objekata na kopnu, građevinska dozvolu za izgradnju otpremnog plinovoda i građevinska dozvolu za izgradnju priključnog vodovoda), izvršila prijavu početka građenja 11. travnja 2019. i uvela Izvođača radova u posjed gradilišta na pomorskom dobru, a na kojem LNG Hrvatska d.o.o. ima Ugovor o koncesiji te je istome moguće pristupiti s kopnene strane.

U skladu s navedenim, Izvođač radova je gradilište otvorio tijekom travnja te su sukladno dinamičkom planu radova započeti radovi na uklanjanju postojeće građevine pristana B, utvrdica i opreme. Izvođač radova je u neposrednom posjedu gradilišta, koordinira sve aktivnosti na gradilištu te je odgovoran za sigurnost svih sudionika na gradilištu, sukladno važećim propisima i Ugovoru o građenju.

Radovi uklanjanja postojeće građevine pristana B izvode se temeljem Građevinskog projekta uklanjanja postojećeg pristana, oznaka projekta 764/2019, Prijave početka radova na uklanjanju građevine od 19. travnja 2019. godine, Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000081, URBROJ: 531-06-15-0015 od 29. srpnja 2015. godine te I. Izmjene i dopune Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/137  URBROJ: 531-06-1-1-2-18-16 od 26. listopada 2018. godine i Zakona o gradnji (glava 8.4.) (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19).

Po završetku izmjena i dopuna glavnog projekta i predaje Zahtjeva za izmjenama i dopunama građevinske dozvole (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000229, URBROJ: 378-19-0001 od 3. lipnja 2019. godine), krajem svibnja/početkom lipnja su započeli radovi bušenja i betoniranja pilota sukladno članku 106.a stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19), a kojim se uređuje da izmjene tijekom građenja kojima se utječe na ispunjavanje bilo kojeg temeljnog zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima, investitor može učiniti na temelju izmjene i/ili dopune glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi, s time da izmjenu ili dopunu građevinske dozvole ishodi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Nastavno na navedeno, tehničko rješenje konstrukcije temelja pristana na armiranobetonskim pilotima umjesto kesonima ne mijenja lokacijske uvjete. Tehnička izvedba pristana UPP terminala na armiranobetonskim pilotima ocijenjena je jednakovrijednim tehničkim rješenjem kao i izvedba armiranobetonskih kesona, a što je potvrđeno proračunima dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Izvedba konstrukcije na armiranobetonskim pilotima za posljedicu ima manji utjecaj na morsko dno s obzirom da armiranobetonski piloti utječu na morsko dno isključivo na mjestu izvedbe samog pilota, dok se za kesone treba raditi široki iskop i temeljni nasip koji zbog površine samih masivnih kesona prekriva značajnu površinu morskog dna.

Za izvođenje armiranobetonskih pilota nije potrebno formirati pomorski plato za polaganje čime se smanjuje volumen potrebnog iskopa, a što je između ostalog varijanta koja je prihvatljivija za morski okoliš i povoljnija za izmjenu vodenih masa.

Pored navedenog, u tijeku su radovi krčenja trase plinovoda i vodovoda sukladno građevinskim dozvolama za otpremni plinovod i priključni vodovod, a temeljem prijava početka građenja od 11. travnja 2019. godine te Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19).