LNG Hrvatska

Natječaj za nabavu FSRU broda (plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU) te pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-a) objavljen je 8. rujna 2017. godine te je isti otkazan 24. travnja 2018. godine s obzirom da su revidirane tehničke karakteristike i kapaciteti prvotno traženoga FSRU-a na način da se u konačnici smanje prvotno planirani kapitalni troškovi projekta i omogući realizacija projekta pri manjem zakupu kapaciteta. 

Po poništenju natječaja za FSRU brod, napravljena je detaljna analiza tržišta te su sve tvrtke koje posluju u tom segmentu (Höegh LNG, Golar LNG, Excelerate Energy, BW Gas i Mitsui O.S.K. Lines (MOL)) prezentirale svoje mogućnosti i moguća tehnička rješenja. Nastavno na analizu tržišta zaključeno je da ukoliko se nabavi FSRU brod manjih kapaciteta koji će biti u skladu s mogućnostima transportnog sustava, kao i potrebama tržišta (transportni sustav plina može godišnje zaprimiti 2,6 milijardi m3 od čega 1,5 milijardi m3 može izaći iz Republike Hrvatske s obzirom na kapacitete interkonekcije), moguće je smanjiti inicijalno planirane kapitalne troškove za nabavu FSRU broda za oko 100 milijuna EUR. Izračunato je da će navedeno smanjenje omogućiti zadržavanje konkurentne tarife na manjem zakupu kapaciteta i realizaciju terminala odnosno donošenje konačne investicijske odluke na manjem zakupu kapaciteta na Open Season-u (postupku obvezujućeg zakupa kapaciteta koji se paralelno provodio).

Po otkazivanju natječaja koji je bio u tijeku 24. travnja 2018. godine, natječaj za FSRU brod smanjenih kapaciteta otvoren je 8. svibnja 2018. godine i zatvoren 15. lipnja 2018. godine. Na natječaju se mogao ponuditi novi FSRU brod koji će se tek izgraditi, postojeći FSRU brod ili nova konverzija LNG tankera u FSRU brod, s minimalno 135.000 m3 spremničkog kapaciteta i 2,6 milijardi m3 godišnjeg kapaciteta uplinjavanja. Po zatvaranju predmetnog natječaja, nakon pregleda i evaluacije pristiglih ponuda zaključeno je da ponude nisu u potpunosti sukladne formalnim zahtjevima sastavljanja ponuda na način kako je to propisano dokumentacijom za nadmetanje te se iste nisu mogle proglasiti valjanima. Nastavno na navedeno, donesena je odluka o otkazu ponovljenog postupka nabave te je natječaj ponovo otvoren 24. srpnja 2018. godine. Do isteka roka za podnošenje ponuda, 5. listopada 2018. godine, zaprimljene su tri ponude sljedećih ponuditelja: Golar, Mitsui O.S.K. Lines i Maran Gas Maritime Inc. Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja ocijenilo je da je ponuda od Golar-a u potpunosti u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova. U povjerenstvu za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja bili su imenovani predstavnici LNG Hrvatska d.o.o., predstavnici Plinacro-a, predstavnici HEP-a, predstavnici KPMG-a koji su bili angažirani na savjetodavnim uslugama vezanim uz pripremu natječaja i predstavnici iz odvjetničkog društva Hanžeković i partneri koji su bili angažirani na savjetodavnim uslugama vezanim uz pripremu natječaja. 

Golar je ponudio novu konverziju postojećeg LNG tankera u FSRU brod u vrijednosti od 159,6 milijuna EUR. Riječ je o LNG tankeru koji je proizveden 2005. godine i koji plovi pod imenom „Golar Viking“. U trenutku isporuke brod će na lokaciju UPP terminala biti dopremljen iz brodogradilišta kao nova konverzija FSRU broda u skladu s najvišim tehničkim standardima i standardima zaštite okoliša i prirode, a kako je i traženo natječajnom dokumentacijom. Ugovor je potpisan 28. siječnja 2019. godine te je isti postao važeći po donošenju konačne investicijske odluke 31. siječnja 2019. godine. Sukladno ugovornim obvezama, isporuka FSRU broda na lokaciju terminala planirana je u razdoblju između 30. rujna 2020. do 30. listopada 2020. godine, dok će se točan datum isporuke FSRU broda odrediti u studenom 2019. godine. 

Odabrani FSRU brod spremničkog je kapaciteta 140.000 m3, s nominalnim kapacitetom uplinjavanja UPP-a od 300.000 m3 prirodnog plina/satno, što na godišnjem nivou daje kapacitet od 2,6 milijardi m3 plina, a koji je u skladu s tehničkim kapacitetom plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske. 

Odabrano tehničko rješenje uplinjavanja UPP-a (pretvorbe prirodnog plina iz tekućeg u plinovito stanje) radit će u otvorenom sustavu na način da prilikom zahvaćanja i ispuštanja morske vode neće koristiti elektroklorinaciju (izdvajanje klora iz mora) za potrebe sprječavanja obraštanja sustava kroz koji prolazi morska voda, već će raditi na principu mehaničkog čišćenja cjelokupnog sustava u sklopu redovnog godišnjeg održavanja FSRU broda. Iako se sukladno tehničkim standardima prilikom rada takvih sustava koristi elektroklorinacija bez negativnih utjecaja na okoliš, LNG Hrvatska je s ciljem uvažavanja stava lokalne zajednice o neprihvaćanju upotrebe klora iz morske vode prilikom procesa uplinjavanja UPP-a, dodatno bodovala rješenja koja omogućuju mehaničko čišćenje sustava od obraštaja koji nastaje u sustavu prilikom prolaska morske vode.