LNG Hrvatska

Natječaj za nabavu EPC radova (projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal) objavljen je 8. rujna 2017. godine te je isti otkazan 11. lipnja 2018. godine prvenstveno radi značajnog pomaka rokova projekta, kao i činjenice da se nabavlja FSRU brod manjih dimenzija. Također, natječaj koji je poništen rezultirao bi ponudom koja premašuje inicijalno planirani budžet za 5,6 milijuna EUR (za EPC radove planirano je 60 milijuna EUR, dok je ekonomski najpovoljnija ponuda bila u iznosu od 65,6 milijuna EUR).

Prilikom provedbe natječaja za FSRU brod, kojim je ustanovljeno da će se za potrebe terminala nabaviti FSRU brod manjih kapaciteta i dimenzija od inicijalno planiranog, a što je u konačnici znatno smanjilo kapitalne troškove projekta, došlo je do pomaka rokova izvođenja radova. Sukladno navedenim okolnostima, 11. lipnja 2018. godine otkazan je natječaj za EPC radove koji se ranije provodio. Po otkazivanju predmetnog natječaja napravljena je analiza tržišta te su zainteresirani ponuditelji prezentirali svoje mogućnosti i moguća tehnička rješenja izgradnje prvenstveno kako bi se ustanovilo da se radovi mogu izvršiti u novo definiranim rokovima i unutar inicijalno planiranog budžeta (zainteresirani ponuditelji koji su došli prezentirati svoje mogućnosti u periodu od otkazivanja natječaja do ponavljanja natječaja bili su Pomgrad i Somagec).

Novi natječaj je otvoren 2. listopada 2018. godine te se po sličnom principu kao i na poništenom natječaju moglo ponuditi temeljno rješenje sukladno FEED-u i varijantno rješenje na način da zadovoljava sve parametre iz FEED-a, mjere iz postupka procjene utjecaja na okoliš, kao i lokacijske uvjete po principu „ključ u ruke“. U slučaju nuđenja varijantnog tehničkog rješenja, a s obzirom da je obveza investitora (LNG Hrvatska d.o.o.) ishoditi građevinske dozvole sukladno temeljnom rješenju do travnja 2019. godine, u obvezi je izvođača radova ishoditi potrebne izmjene i dopune ishođenih dozvola.

Do isteka roka za podnošenje ponuda 15. studenog 2018. godine, zaprimljene su dvije ponude i to od zajednice gospodarskih subjekata POMGRAD INŽENJERING d.o.o., GP Krk d.d. i STSI – INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o. i tvrtke Somagec.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja ocijenilo je da je ponuda od zajednice gospodarskih subjekata POMGRAD INŽENJERING d.o.o., GP Krk d.d. i STSI – INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o. u vrijednosti od 58.442.409,03 EUR u potpunosti u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova. U povjerenstvu za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja bili su imenovani predstavnici LNG Hrvatska d.o.o., predstavnici Exstructa d.o.o. koji su bili angažirani na savjetodavnim uslugama vezanim uz pripremu natječaja i predstavnici iz odvjetničkog društva Hanžeković i partneri koji su bili angažirani na savjetodavnim uslugama vezanim uz pripremu natječaja.

Po zaprimanju ponuda, a prije donošenja odluke od strane povjerenstva za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja zatražena je tehnička evaluacija ponuda od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u slučaju varijantnog tehničkog rješenja. Varijantno tehničko rješenje odabranog EPC izvođača izrade konstrukcije temelja betonskog obalnog sistema pristana tehnički je evaluirano od strane revidenata s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za hidrotehniku, od kojih je dobiveno pozitivno mišljenje sukladno kojem je tehnička izvedba konstrukcije temelja pristana UPP terminala na armiranobetonskim pilotima ocijenjena jednakovrijednom tehničkom rješenju u izvedbi armiranobetonskih kesona, a što je potvrđeno proračunima dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti. Također, vezano uz obveze koje proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom dobiveno je mišljenje da je tehničko rješenje konstrukcije temelja betonskog obalnog sistema pristana na armiranobetonskim pilotima prihvatljivije za okoliš u odnosu na izvedbu temelja pristana na armiranobetonskim kesonima s obzirom da isti povoljnije utječu na izmjenu vodenih masa te da za izvođenje armiranobetonskih pilota nema potrebe za značajnim produbljivanjem morskog dna na mjestu izvođenja podmorskog platoa, a koje je potrebno u slučaju postavljanja armiranobetonskih kesona.

Ugovor o građenju (projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal) po principu „ključ u ruke“ sklopljen je 31. siječnja 2019. godine te je stupio na snagu isti dan kada je i sklopljen s obzirom da je donesena konačna investicijska odluka (svi ugovori vezani uz natječaje koji su se provodili imali su klauzulu da se poništavaju ukoliko se konačna investicijska odluka ne usvoji do 31. siječnja 2019. godine).