LNG Hrvatska

Zagreb,12. siječnja 2023. godine – LNG Hrvatska d.o.o. sa sjedištem na adresi Slavonska avenija 1B, Zagreb, dana 12.1.2023. godine,  raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta u:

SEKTORU TEHNIČKO OPERATIVNIH POSLOVA

 

Službi upravljanja i održavanja terminala

Operater – 2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 1. Trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola (SSS) tehničke struke,
 2. Najmanje 3 godine iskustva na poslovima održavanja elektro-instrumentalne opreme,
 3. Aktivno znanje engleskog jezika,
 4. Znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad,
 5. B-kategorija.

Prednost:

Iskustvo rada na električnim instalacijama ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Iskustvo rada na dijagnosticiranju i rješavanju problematike povezane s PLC-om i kontrolnim električnim sustavima.

Opis poslova:

Obavlja i nadzire radove održavanja kopnenog dijela terminala za ukapljeni prirodni plin, nadzire tehnološke procese te nadzire i osigurava pouzdan rad instrumentalne i električne opreme terminala. Sudjeluje i nadzire procese vezane za pretovar UPP-a na kamione za prijevoz UPP-a te obavlja ostale poslove po nalogu direktora sektora/voditelja službe.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Kompetencije:

 • poznavanje poslovnih procesa,
 • sposobnost rješavanja tehničkih problema,
 • sposobnost praćenja tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • vještina rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima,
 • vještina sigurnog rukovanja opasnim tvarima,
 • temeljitost i emocionalna stabilnost,
 • motoričke sposobnosti.

 

 

Mjesto rada je u Omišlju na otoku Krku.

 

Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je od 12. 1. 2023. godine zaključno do 27. 1. 2023. godine.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu: LNG Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 1B, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – Operater u Službi upravljanja i održavanja terminala«.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Prijava  mora  sadržavati    dokaze  o  ispunjavanju  svih  traženih uvjeta  te treba uključivati:

 1. životopis,
 2. motivacijsko pismo,
 3. preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 4. presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
 5. presliku važeće vozačke dozvole B kategorije,
 6. potvrdu Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje/  elektronički zapis  o  radno-pravnom statusu(e-radna knjižica) iz kojeg je vidljiv dosadašnji radni staž kandidata–ne stariji od 30 dana,
 7. potvrda o odgovarajućem stupnju znanja stranog jezika, ako kandidat/kinja istu posjeduje,
 8. dokaz o znanju rada na računalu (u nedostatku  formalne  isprave  o  znanju  rada  na računalu potrebno je dostaviti vlastoručno potpisanu  izjavu  kao  zasebni  dokument (navedene činjenice nije dovoljno samo navesti u životopisu ili motivacijskom pismu),
 9. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak –ne starije od 30 dana,

Pored gore navedene dokumentacije (označeno 1. do 9.) koju kandidati moraju dostaviti, kandidati mogu u svojoj prijavi priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u uvjetima ili kompetencijama (poput svjedodžbe o osposobljenosti za rad s opasnim teretima, svjedodžbe o izobrazbi iz područja vatrogastva i sl.)

Posebne napomene za kandidate/kandidatkinje:

 

Izvršitelj/ica se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

 

Nepotpune prijave (bez  dokaza  o  ispunjavanju  traženih  uvjeta) neće  biti razmatrane.

Kao  dokaz  o  ispunjavanju  traženog  uvjeta  znanja  rada  na  računalu  prihvaća  se preslika svjedodžbe o završenom tečaju/ uvjerenje o završenom tečaju/ certifikat o završenom tečaju i sl.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak može se dobiti preko sustava e-Građani i u općinskom sudu.

U daljnje razmatranje uzet će se isključivo one prijave dostavljene po ovom oglasu i unutar utvrđenog roka.

Dokumentacija  se  ne  vraća  te  je  stoga  dovoljno  priložiti preslike  potrebnih dokumenata.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Poslodavac  zadržava  pravo  izvršiti  provjeru  načina  prestanka radnog  odnosa kod bivšeg poslodavca, dodatno testirati kandidate, kao i  poništiti oglas ili ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.

Sve  detalje  vezane  za  daljnji  tijek  postupka  izbora  kandidati  iz  oglasnog  postupka dobit  će  isključivo  elektroničkom  poštom  te  je  stoga  e-adresu  obvezno  navesti  u životopisu.