LNG Hrvatska

Sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP (NN br. 87/2021), ukoliko postoji slobodni kapacitet terminala isti se može ugovoriti u Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a i postupku Ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.