LNG Hrvatska

LNG Hrvatska d.o.o., sukladno Zakonu o tržištu plina (Narodne novin

Front-End Engineering Design (FEED) – Kod realizacije složenih projekata kao što je terminal na za UPP otoku Krku uobičajena je praksa da se prvo izrađuje tzv. Front-End Engineering Design (FEED) koji s tehničkog, tehnološkog i inženjerskog aspekta obrađuje temeljnu varijantu projekta, kao i inicijalne projekcije kapitalnih i operativnih troškova. Na osnovu FEED-a kao ulaznog parametra izrađuje se studijska i projektna dokumentacija te se pripremaju i provode natječaji za radove po principu ključ u ruke. 

FEED za plutajući UPP terminal na otoku Krku izrađen je 30. studenog 2017. godine od strane belgijske projektantske tvrtke Tractebel. FEED je kao temeljnu varijantu izgradnje plutajućeg UPP terminala na otoku Krku predvidio „najkompleksniji“ scenarij koji podrazumijeva FSRU brod većih dimenzija i konstrukciju temelja betonskog obalnog sistema pristana na armiranobetonskim kesonima.

Po završetku FEED-a pokrenuti su postupci izrade studijske i projektne dokumentacije za potrebe ishođenja dozvola potrebnih za izgradnju terminala i pripreme za provođenje natječaja za nabavu EPC radova i FSRU broda. 

Postupak procjene utjecaja na okoliš je završen 11. travnja 2018. godine, a kada je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Po završetku iste, pokrenuto je ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole kojom se omogućava izgradnja plutajućeg UPP terminala kao prve faze razvoja projekta (lokacijska dozvola za kopneni terminal je ishođena u srpnju 2015. godine). 

Lokacijska dozvola za obuhvat kopnenog terminala izdana je 29. srpnja 2015. godine, a koju je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja produžilo Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole dana 16. listopada 2017. godine. Lokacijska dozvola ishođena za kopneni terminal dopunila se prvom fazom projekta, tehnološkim rješenjem plutajućeg terminala te je 26. listopada 2018. godine ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole. Na osnovu izmjena i dopuna lokacijske dozvole pokrenut je postupak ishođenja građevinskih dozvola. 

Građevinske dozvole za izgradnju plutajućeg UPP terminala ishođene su 9. travnja 2019. godine (građevinska dozvola za izgradnju pristana, postrojenja i objekata na kopnu, građevinska dozvola za izgradnju otpremnog plinovoda, građevinska dozvola za izgradnju priključnog vodovoda) te je 11. travnja 2019. godine na osnovu građevinskih dozvola izvršena prijava početka građenja sukladno Zakonu o gradnji. 

Pored navedenog, a sukladno Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 57/18), dana 2. listopada 2018. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za pomorsko dobro s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a kojim su uređena prava i obveze davatelja i ovlaštenika koncesije. 

Sve potrebne dozvole za početak izgradnje terminala su ishođene u trenutku ishođenja građevinskih dozvola 9. travnja 2019. godine.

, broj 18/18), obavlja reguliranu energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP i odgovorna je za rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.

LNG Hrvatska d.o.o. osnovana je s ciljem realizacije projekta izgradnje UPP terminala na otoku Krku koji je od strateškog interesa Republike Hrvatske. Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima je UPP terminal na otoku Krku proglašen strateškim investicijskim projektom za Republiku Hrvatsku, kao i Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 11/18), LNG Hrvatska d.o.o. je određena za nositelja investicije projekta UPP terminala na otoku Krku odnosno investitorom koji će u ime i za račun Republike Hrvatske realizirati projekt. Sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske projekt će se realizirati fazno na način da će se u prvoj fazi realizirati plutajući, a u drugoj fazi kopneni terminal za UPP na otoku Krku.

UPP terminal na otoku Krku ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog dobavnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.