LNG Hrvatska

Postupak izvlaštenja provodi se sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14, 69/17) te započinje postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine koja je predmet izvlaštenja, a koji postupak procjene se vrši od strane neovisnih sudskih vještaka za procjenu nekretnina iz svakog stručnog područja za koje se obavlja procjena. Po završetku procjene stanja i vrijednosti nekretnine izrađuju procjembeni elaborat za svaku nekretninu bilo da je ista predmetom potpunog ili nepotpunog izvlaštenja.

LNG Hrvatska d.o.o. je tijekom 2018. godine pokrenula postupak osiguranja dokaza te je na osnovu procjembenih elaborata, a koji su završeni krajem 2018. godine ustanovljeno da je vrijednost čestica koje su predmet potpunog i nepotpunog izvlaštenja oko 14 milijuna EUR.

S obzirom da se izvlaštenje odvija sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli napravljene su procjene sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli za kopneni terminal iz 2015. godine te se prvo započelo s nepotpunim izvlaštenjem odnosno služnosti za potrebe plinovoda i vodovoda s obzirom da su čestice potrebne za plinovod i vodovod iste (ista je trasa plinovoda i vodovoda za plutajući i kopneni terminal). Što se pak tiče čestica koje su predmet potpunog izvlaštenja, kada je riječ o kopnenom terminalu, potrebno je potpuno izvlastiti 9 čestica, dok je za plutajući terminal potrebna jedna čestica.

U međuvremenu su ishođene izmjene i dopune lokacijske dozvole koje su uvele kao prvu fazu izgradnju plutajućeg terminala, međutim iste nisu postale pravomoćne s obzirom da su žalbu Upravnom sudu na izmjene i dopune lokacijske dozvole podnijeli Općina Omišalj i Ćuf d.o.o. u stečaju. Nastavno na navedeno, a kako bi se dodatno smanjio inicijalno planirani trošak izvlaštenja sačekalo se sa izvlaštenjem čestica koje su predmet potpunog izvlaštenja do završetka sporova odnosno do pravomoćnosti izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Sporovi su okončani dana 4. srpnja 2019. godine presudom Visokog upravnog suda, a kada su izmjene i dopune lokacijske dozvole postale pravomoćne te je pokrenuto potpuno izvlaštenje isključivo za jednu česticu koja je neophodna za potrebe plutajućeg terminala (u odnosu na 9 čestica koje su potrebne za kopneni terminal). Time je napravljena dodatna ušteda u iznosu od gotovo 12 milijuna EUR za potrebe izvlaštenja te je trošak izvlaštenja umjesto inicijalno planiranih 14 milijuna EUR smanjen na oko 2 milijuna EUR.

LNG Hrvatska d.o.o. je stupila u posjed svih zemljišnih čestica potrebnih za realizaciju prve faze projekta, plutajućeg UPP terminala na otoku Krku zaključno s 1. kolovozom 2019. godine. U tu svrhu, za izgradnju otpremnog plinovoda i priključnog vodovoda nepotpuno su izvlaštene 222 čestice, dok je za izgradnju pristana, postrojenja i objekata na kopnu potpuno izvlaštena jedna čestica koja je uz pomorsko dobro definirano Ugovorom o koncesiji pomorskog dobra potrebna za izgradnju plutajućeg UPP terminala kao prve faze razvoja projekta, a na kojoj će biti plato, pomoćna postrojenja i upravljačka zgrada.