LNG Hrvatska

Od njegovog nastajanja, kapitalni troškovi projekta svedeni su na minimum te je od prvotno planirane investicije od 383 mil EUR, investicija značajno smanjena i svedena na 233,6 mil EUR.

Kako bi projekt nastavio s realizacijom i bio održiv na način da se uklopi u tržište plina RH neophodno je dio projekta sufinancirati i od strane RH na način da će u konačnici investicija biti pozitivna za vlasnike (HEP d.d. i Plinacro d.o.o.). Naime, od ukupne procijenjene vrijednosti investicije koja je oko 233,6 milijuna eura, 101,4 milijuna EUR su bespovratna sredstva EU, u iznosu od 100 milijuna EUR osigurat će se bespovratna sredstva države te će HEP i Plinacro financirati manji dio CAPEX-a u iznosu od 32,2 mil EUR.

Pored već odobrenih bespovratnih sredstava od EK, bespovratna sredstva RH u iznosu od 100 mil EUR koja su se osigurala iz proračuna dovoljna su da na zakupu od 0,52 milijardi m³ vlasnici (HEP d.d. i Plinacro d.o.o.) mogu donijeti pozitivnu investicijsku odluku te će na preostali dio od 32,2 mil EUR s kojim će sudjelovati u realizaciji investicije kroz dokapitalizaciju društva imati povrat investicije sukladno dozvoljenom prihodu koji je reguliran Metodologijom koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Godišnji operativni troškovi terminala iznositi će oko 13 mil EUR, a koji će se pokrivati iz zakupa kapaciteta od 0,52 milijardi m3 i dijelom od naknade za sigurnost opskrbe (SoS naknade) koja se naplaćuje u okviru tarifa za transport, a što će sukladno Metodologiji pokriti operativne troškove, amortizaciju i dozvoljeni regulirani prinos. 

Ovdje je važno napomenuti da je za očekivati povećanje zakupa kapaciteta nakon što se otkloni rizik gradnje te se terminal uistinu izgradi, a posebice uzimajući u obzir upotrebu UPP-a u prometu nakon 2020. godine te ukoliko i bude potrebe za SoS naknadom ona će biti kratkotrajna. Neregulirani prihod terminala odnosno prihod od SoS naknade koncipiran je na način da ista iznosi 0,3 EUR/MWh te će u konačnici na krajnju cijenu plina, ukoliko ne uzmemo u obzir smanjenje tarife za transport koje se dogodilo 1. siječnja 2019. godine, utjecati svega do 1% na cijenu plina prema krajnjim korisnicima (za prosječno kućanstvo to je 35 HRK na razini godine), dok ukoliko uzmemo u obzir smanjenje tarife za transport od 1. siječnja 2019. godine ista neće imati utjecaja.