LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > O nama > Upravljačka struktura

Upravljačka struktura

Organizacijska i upravljačka struktura društva LNG Hrvatska d.o.o. sastoji se od Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave. 

Skupštinu društva čine HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. i PLINACRO d.o.o. 

Skupština društva:
Frane Barbarić, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Ivica Arar, PLINACRO d.o.o. 

Nadzorni odbor društva sastoji se od 3 člana koja imenuje Skupština društva. Po jednog člana Nadzornog odbora imenuju Vlada Republike Hrvatske te članovi PLINACRO d.o.o. i HEP d.d. 

Nadzorni odbor društva:
dr. sc. Ivan Andročec, predsjednik
Luka Balen, član
dr. sc. Mihovil Anđelinović, član 

Upravu društva čini jedan direktor koji ima ovlasti za zastupanje društva samostalno i pojedinačno.  

Uprava društva:
Hrvoje Krhen