LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Napredak radova > Radovi na gradilištu

Radovi na gradilištu

Sukladno Zakonu o gradnji sudionici u gradnji su investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident, svaki s jasno propisanim nadležnostima i odgovornostima tijekom gradnje:

  • izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskim dozvolama, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima i pravilima struke,
  • nadzorni inženjer je dužan nadzirati građenje i voditi računa o tome da se isto odvija sukladno dozvolama odnosno glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke,
  • projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete,
  • revident je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno revidentsko izvješće udovoljava zahtjevima iz  Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, tehničkih specifikacija i pravila struke u pogledu kontroliranog svojstva,
  • investitor je dužan projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu te je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine.

U skladu sa Zakonom o gradnji i obvezama investitora koje proizlaze iz istog, LNG Hrvatska d.o.o. je projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja ugovorno povjerila osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti.  

EPC radovi ugovoreni su 31. siječnja 2019. godine Ugovorom o građenju (projektiranje, nabava i izgradnja pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal), po principu „ključ u ruke“ sa zajednicom gospodarskih subjekata POMGRAD INŽENJERING d.o.o., STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., GP KRK d.d. Sukladno odredbama Ugovora, EPC izvođač radova odgovoran je za ugovaranje projektiranja i revizije projekata te nabavu i građenje. 

Također, LNG Hrvatska d.o.o. ugovorila je 25. ožujka 2019. godine sa zajednicom ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. i EKONERG d.o.o. usluge FIDIC inženjera i stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim plinovodom za prihvatni terminal na otoku Krku. 

Po sklapanju Ugovora o građenju po principu „ključ u ruke“ s EPC izvođačem radova i donošenju Konačne investicijske odluke od strane Skupštine društva LNG Hrvatska d.o.o., EPC izvođač radova je započeo sve aktivnosti sukladno dinamičkom planu izvođenja radova. Tijekom veljače 2019. godine započete su aktivnosti projektiranja izvedbenih projekata, projektiranja izmjena i dopuna glavnog projekta u dijelu pristana sukladno kojima će se konstrukcija temelja betonskog obalnog sistema pristana izvesti na armiranobetonskim pilotima, kao i nabave potrebne opreme, materijala i usluga za izvođenje radova. 

LNG Hrvatska d.o.o. je sukladno planiranim rokovima i obvezama prema izvođaču radova ishodila 9. travnja 2019. godine potrebne građevinske dozvole (građevinsku dozvolu za izgradnju pristana, postrojenja i objekata na kopnu, građevinsku dozvolu za izgradnju otpremnog plinovoda i građevinsku dozvolu za izgradnju priključnog vodovoda) te je 11. travnja 2019. godine izvršila prijavu početka građenja i uvela izvođača radova u posjed gradilišta na pomorskom dobru za koji LNG Hrvatska d.o.o. ima Ugovor o koncesiji pomorskog dobra te je izvođaču radova omogućen pristup gradilištu s kopnene strane.  

S obzirom na veliki broj čestica (ukupno 223 čestice), provedba izvlaštenja odnosno stupanja u posjed se odvijala od veljače 2019. godine zaključno s 1. kolovozom 2019. godine, a kada je izvođač uveden i na zadnje čestice koje su dio obuhvata radova (riječ je o ukupno 223 čestice od kojih je 222 služnost, odnosno nepotpuno izvlaštenje, dok je jedna čestica predmet potpunog izvlaštenja). 

U skladu s navedenim, izvođač radova je gradilište otvorio tijekom travnja 2019.  godine te su sukladno dinamičkom planu radova započeti radovi na uklanjanju postojeće građevine pristana B, utvrdica i opreme. Izvođač radova je u neposrednom posjedu gradilišta, koordinira sve aktivnosti na gradilištu te je odgovoran za sigurnost svih sudionika na gradilištu, sukladno važećim propisima i Ugovoru o građenju. 

Radovi uklanjanja postojeće građevine pristana B izvode se temeljem Građevinskog projekta uklanjanja postojećeg pristana, oznaka projekta 764/2019., Prijave početka radova na uklanjanju građevine od 19. travnja 2019. godine, Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000081, URBROJ: 531-06-15-0015 od 29. srpnja 2015. godine te I. Izmjene i dopune Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/137 URBROJ: 531-06-1-1-2-18-16 od 26. listopada 2018. godine i Zakona o gradnji (glava 8.4.) (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19).

Pristan B prije početka uklanjanja:

 

Radovi uklanjanja pristana B:

 

 

Po završetku izmjena i dopuna glavnog projekta i predaje Zahtjeva za izmjenama i dopunama građevinske dozvole (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000229, URBROJ: 378-19-0001 od 3. lipnja 2019. godine), krajem svibnja/početkom lipnja 2019. godine su započeli radovi bušenja i betoniranja pilota sukladno članku 106.a stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19), a kojim se uređuje da izmjene tijekom građenja kojima se utječe na ispunjavanje bilo kojeg temeljnog zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima, investitor može učiniti na temelju izmjene i/ili dopune glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi, s time da izmjenu ili dopunu građevinske dozvole ishodi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole. 

Nastavno na navedeno, izmjenama i dopunama glavnog projekta te Zahtjevom za izmjenama i dopunama građevinske dozvole definirano je tehničko rješenje konstrukcija temelja betonskog obalnog sistema pristana na armiranobetonskim pilotima umjesto kesonima, obzirom da isto ne mijenja lokacijske uvjete. Tehnička izvedba pristana UPP terminala na armiranobetonskim pilotima ocijenjena je jednakovrijednim tehničkim rješenjem kao i izvedba  armiranobetonskih kesona te je ista povoljnija za okoliš.

Što se pak tiče konstrukcije temelja pristana postoji nekoliko tehničkih rješenja izvedbe takve konstrukcije. Tehnička rješenja koja je moguće koristiti prilikom izvedbe takve konstrukcije su armiranobetonski kesoni, armiranobetonski piloti ili gravitacijski zid. Suština svake izvedbe je ista, odnosno laički rečeno nebitno je koje je tehničko rješenje, jer svako rješenje mora zadovoljiti iste parametre i proračune sukladno Eurocod standardima i mora moći izdržati iste sile, potrese i slično. Ovisno o ulaznim parametrima definira se armatura, tip betona, broj pilota, veličina kesona i slično, a ovisno o odabranom tehničkom rješenju.

Radovi bušenja i betoniranja pilota:

 

 

Pored navedenog, a temeljem prijava početka građenja od 11. travnja 2019. godine te Zakona o gradnji, sukladno građevinskim dozvolama za otpremni plinovod i priključni vodovod u tijeku su građevinski radovi na trasi plinovoda i vodovoda, kao i izrada AB elemenata (armiranobetonski elementi koji se slažu na temelje pristana).

Izrada i postavljanje AB elemenata:

 

 

Radovi na trasi plinovoda i vodovoda:

 

 

U skladu s dinamičkim planom, naručena je sva kritična oprema koja će se instalirati na pristanu (visokotlačne prekrcajne ruke, spojni most između FSRU broda i pristana, protupožarna oprema uključivo s protupožarnom stanicom, brzo-otpuštajuće kuke, odbojnici, cijevi za otpremni visokotlačni plinovod, zaporni ventili, oprema čistačke stanice i slično).

Po završetku proizvodnje opreme koju nabavlja i ugrađuje EPC izvođač radova, djelatnici LNG Hrvatska d.o.o. prisustvovati će testiranjima i inspekciji svakog pojedinog sustava, postrojenja i opreme u tvornicama proizvođačima predmetne opreme. 

Radovi se odvijaju u skladu s dinamičkim planom, a sukladno kojem je dovršetak radova planiran krajem rujna 2020. godine.