LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > O terminalu > Glavne tehničke karakteristike terminala za upp

Glavne tehničke karakteristike terminala za upp

Kapacitet brodova za prijevoz UPP-a
koji mogu pristati na terminal
od 3,500 m3 do 265,000 m3
Ukupni skladišni kapacitet UPP-a 140,206 m3
Minimalni kapacitet pretovara s broda za prijevoz UPP-a 8,000 m3/h
Nominalni kapacitet pretovara s terminala na brod za prijevoz UPP-a 1,500 m3/h

Maksimalni kapacitet uplinjavanja UPP-a
(ograničen kapacitetom plinskog transportnog sustava)

300,000 m3/h
2,6 milijardi m3/godišnje


Na terminal za UPP, uz odabrani FSRU brod mogu pristati svi brodovi za prijevoz UPP-a, i to kapaciteta od 3.500 m3 do 265.000 m3, što predstavlja ukupnu svjetsku flotu brodova za prijevoz UPP-a.

Sukladno članku 49. stavku 1. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18), dopušteno vrijeme stajanja za standardnu količinu tereta iznosi 30 uzastopnih sati, a u slučaju kada količina UPP-a koja se pretovara nije standardna količina tereta, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dogovaraju dulje ili kraće dopušteno vrijeme stajanja, ovisno o količini tereta.

Brzina pretovara iz broda za prijevoz UPP-a u FSRU iznosi najmanje 8.000 m3/h. Administracija i sigurnosni protokoli trajat će približno 4 sata. Za vrijeme pretovara, FSRU može uplinjavati UPP pri maksimalnom kapacitetu uplinjavanja UPP-a koji je jednak 300.000 m3/h. Tijekom pretovara, minimalni kapacitet uplinjavanja UPP u iznosu od 60,000 m3/h mora biti nominiran od korisnika terminala.

Terminal može prihvatiti brodove za prijevoz UPP-a skladišnog kapaciteta od 3.500 do 265.000 m3 , što znači da se Q-Max i Q-Flex brodovi, kao i manje brodice za opskrbu UPP-om, mogu prihvatiti na terminalu za UPP.